Visa allt om Villa Aslan AB
Visa allt om Villa Aslan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 241 6 332 7 532 7 448 6 807 6 356 7 046 5 273 4 071 4 216
Övrig omsättning 104 222 61 350 236 283 366 206 68 94
Rörelseresultat (EBIT) -15 -293 132 143 102 29 144 142 163 376
Resultat efter finansnetto -62 -332 65 98 32 5 138 135 146 365
Årets resultat -62 -315 37 94 32 5 138 135 146 365
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 551 424 607 863 1 275 1 058 1 266 1 243 909
Omsättningstillgångar 636 522 890 1 310 797 751 646 389 246 230
Tillgångar 636 1 073 1 314 1 917 1 660 2 026 1 704 1 655 1 490 1 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -176 -114 201 564 470 438 433 1 060 1 065 779
Obeskattade reserver 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 28 94 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 812 1 186 1 095 1 353 1 163 1 494 1 272 595 425 360
Skulder och eget kapital 636 1 073 1 314 1 917 1 660 2 026 1 704 1 655 1 490 1 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 614 840 203 146 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 421 2 353 1 824 2 724 1 989 1 227 1 249 819 426 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 137 673 683 833 637 668 605 338 192 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 345 6 554 7 593 7 798 7 043 6 639 7 412 5 479 4 139 4 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 11 9 5 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 560 576 837 1 490 1 361 1 271 1 409 1 055 1 357 1 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 141 264 330 710 535 518 649 272 255 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 -106 482 470 415 306 386 384 378 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,61% -15,93% 1,13% 9,42% 7,10% -9,79% 33,62% 29,53% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,36% -27,31% 10,05% 9,29% 6,33% 1,43% 8,45% 8,58% 10,94% 33,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,67% -4,63% 1,75% 2,39% 1,54% 0,46% 2,04% 2,69% 4,00% 8,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,30% 65,67% 66,05% 70,26% 66,03% 64,02% 67,53% 55,36% 64,55% 55,05%
Rörelsekapital/omsättning -7,85% -10,49% -2,72% -0,58% -5,38% -11,69% -8,88% -3,91% -4,40% -3,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -27,67% -10,62% 16,31% 29,42% 28,31% 21,62% 25,41% 64,05% 71,48% 68,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,33% 38,95% 60,37% 79,38% 54,43% 38,89% 37,42% 52,61% 41,18% 43,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...