Visa allt om J & J Service i Glimåkra AB
Visa allt om J & J Service i Glimåkra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 027 3 298 2 442 2 598 3 307 2 328 1 956 1 499 2 591 2 844
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - 116
Rörelseresultat (EBIT) -131 243 -26 50 100 81 58 -95 -58 84
Resultat efter finansnetto -174 229 -52 28 75 43 32 -125 -92 43
Årets resultat -174 193 -52 28 72 43 32 -125 -92 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 449 461 327 291 276 177 198 281 283
Omsättningstillgångar 987 856 549 675 456 455 571 598 494 427
Tillgångar 1 371 1 305 1 010 1 002 747 731 749 796 775 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 305 113 165 137 66 23 -10 116 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 694 465 564 601 195 444 560 545 319 323
Kortfristiga skulder 561 534 334 236 415 221 166 259 340 272
Skulder och eget kapital 1 371 1 305 1 010 1 002 747 731 749 796 775 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 309 295 306 306 334 414 395 477 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 629 649 457 801 257 68 37 100 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 278 302 264 362 172 164 161 225 323
Utdelning till aktieägare 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 027 3 299 2 442 2 598 3 307 2 328 1 956 1 499 2 591 2 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 342 1 099 814 866 661 776 978 750 864 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 423 390 362 302 259 346 318 288 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 435 -2 110 195 199 79 -12 20 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,10% 35,05% -6,00% -21,44% 42,05% 19,02% 30,49% -42,15% -8,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,56% 20,00% -2,38% 4,99% 13,39% 11,08% 7,74% -11,93% -7,48% 11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,25% 7,91% -0,98% 1,92% 3,02% 3,48% 2,97% -6,34% -2,24% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,02% 63,43% 71,17% 72,59% 70,70% 69,33% 68,92% 69,25% 70,24% 71,45%
Rörelsekapital/omsättning 10,58% 9,76% 8,80% 16,90% 1,24% 10,05% 20,71% 22,62% 5,94% 5,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,53% 23,37% 11,19% 16,47% 18,34% 9,03% 3,07% -1,26% 14,97% 16,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,91% 17,23% 28,14% 165,25% 27,47% 66,52% 156,02% 76,45% 41,47% 45,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...