Visa allt om Botnia Ställning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 5 879 7 153 8 804 8 220 9 011 9 303 9 763 11 119 10 024 12 098
Övrig omsättning 4 418 24 57 1 24 29 0 0 8 19
Rörelseresultat (EBIT) 2 479 -1 501 -375 -1 179 -322 -724 -715 -900 -576 465
Resultat efter finansnetto 2 398 -1 526 -349 -1 215 -364 -778 -639 -994 -652 382
Årets resultat 2 398 -1 526 -349 -1 215 -364 -778 -13 54 -1 -76
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 362 2 874 3 512 1 615 1 905 2 975 3 649 5 045 5 024
Omsättningstillgångar 4 432 1 161 1 944 1 208 1 780 2 268 1 900 3 051 1 689 2 356
Tillgångar 4 432 3 523 4 818 4 720 3 395 4 173 4 875 6 700 6 734 7 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 613 214 1 340 1 689 403 401 392 405 351 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 625 1 673 2 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 342 586 439
Långfristiga skulder 0 100 300 577 351 1 011 1 533 2 000 1 288 710
Kortfristiga skulder 1 819 3 209 3 178 2 455 2 639 2 762 2 950 3 327 2 836 3 467
Skulder och eget kapital 4 432 3 523 4 818 4 720 3 395 4 173 4 875 6 700 6 734 7 380
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 397 5 517 5 550 5 248 6 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 174 1 735 1 881 2 007 2 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 297 7 177 8 861 8 221 9 035 9 332 9 763 11 119 10 032 12 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 14 15 15 16 16 16 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 653 596 629 548 601 581 610 695 590 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 569 517 493 479 482 467 477 440 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 822 -989 137 -504 355 -5 9 295 499 1 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,81% -18,75% 7,10% -8,78% -3,14% -4,71% -12,20% 10,92% -17,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,93% -42,58% -6,43% -24,98% -9,46% -17,33% -11,98% -13,43% -8,51% 6,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,17% -20,97% -3,52% -14,34% -3,56% -7,77% -5,98% -8,09% -5,72% 3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,45% -28,63% -14,02% -15,17% -9,53% -5,31% -10,75% -2,48% -11,44% -9,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,96% 6,07% 27,81% 35,78% 11,87% 9,61% 8,04% 13,32% 23,52% 28,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,65% 36,18% 58,06% 49,21% 67,45% 82,11% 64,41% 91,70% 59,56% 67,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!