Visa allt om ENKV assistans AB
Visa allt om ENKV assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 140 086 121 839 107 035 96 637 58 468 23 465 20 580 22 452 17 627 10 274
Övrig omsättning - 368 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 132 3 176 226 842 383 584 2 290 1 607 682 890
Resultat efter finansnetto 4 128 3 194 244 861 419 671 2 291 1 615 812 989
Årets resultat 420 246 189 671 305 486 1 688 1 190 584 713
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 187 2 173 981 1 163 1 239 1 413 843 899 844 62
Omsättningstillgångar 24 131 17 770 15 285 14 005 9 758 6 862 5 264 4 689 4 573 4 492
Tillgångar 26 318 19 943 16 265 15 168 10 997 8 275 6 107 5 588 5 417 4 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 033 613 367 1 578 907 3 602 3 116 1 428 237 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 286 19 330 15 898 13 591 10 090 4 672 2 991 4 160 5 180 3 625
Skulder och eget kapital 26 318 19 943 16 265 15 168 10 997 8 275 6 107 5 588 5 417 4 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 567 570 570 566 300 300 315 350 220 120
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 91 106 79 088 69 793 64 357 38 889 14 047 11 965 12 324 9 750 6 558
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 792 22 409 19 516 19 041 10 009 4 024 2 998 3 949 2 898 2 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 400 0 3 000 0 0 0 700
Omsättning 140 086 122 207 107 035 96 637 58 468 23 465 20 580 22 452 17 627 10 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 241 218 198 180 230 83 75 79 55 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 581 559 541 537 254 283 274 284 320 10 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 506 497 489 234 244 227 222 258 9 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 189 3 249 409 1 017 557 651 2 346 1 654 711 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,98% 13,83% 10,76% 65,28% 149,17% 14,02% -8,34% 27,37% 71,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,72% 16,03% 1,49% 5,76% 4,08% 8,19% 37,51% 28,94% 15,01% 21,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 2,62% 0,23% 0,90% 0,77% 2,89% 11,13% 7,20% 4,61% 9,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,82% -1,28% -0,57% 0,43% -0,57% 9,33% 11,04% 2,36% -3,44% 8,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,93% 3,07% 2,26% 10,40% 8,25% 43,53% 51,02% 25,55% 4,38% 20,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,43% 91,93% 96,14% 102,63% 95,54% 144,35% 171,95% 109,76% 88,28% 123,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...