Visa allt om Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag
Visa allt om Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 96 126 93 377 81 177 67 636 56 110 41 434 27 992 27 212 24 399 18 163
Övrig omsättning 578 352 541 626 692 407 330 500 247 400
Rörelseresultat (EBIT) 3 752 4 797 535 2 374 774 851 2 387 1 909 1 426 1 767
Resultat efter finansnetto 3 684 4 779 468 2 275 663 766 2 386 1 925 1 499 1 781
Årets resultat 2 055 2 652 1 559 1 307 321 248 1 587 1 166 1 039 1 949
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 781 1 167 2 040 2 818 3 025 4 869 136 165 264 220
Omsättningstillgångar 13 391 10 366 6 327 6 827 4 592 3 770 4 651 3 974 2 945 2 692
Tillgångar 14 172 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 091 3 636 1 984 1 654 709 1 813 1 565 909 280 920
Obeskattade reserver 2 294 1 613 334 1 910 1 477 1 287 945 729 430 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 580 260 263 1 055 1 340 1 916 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 207 6 024 5 785 5 028 4 091 3 623 2 277 2 501 2 500 1 612
Skulder och eget kapital 14 172 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 660 720 - 0 409 515 520 472 378 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 45 088 44 484 41 534 33 067 27 074 20 102 13 683 13 694 12 131 8 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 19 246 16 537 14 928 12 152 10 429 7 780 5 447 5 135 4 715 3 666
Utdelning till aktieägare 2 000 2 600 1 000 0 0 1 200 0 0 0 750
Omsättning 96 704 93 729 81 718 68 262 56 802 41 841 28 322 27 712 24 646 18 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 181 179 164 133 114 89 61 61 55 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 531 522 495 509 492 466 459 446 444 466
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 348 348 341 333 322 328 318 317 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 435 5 907 1 610 3 399 1 682 1 392 2 468 2 042 1 565 1 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,94% 15,03% 20,02% 20,54% 35,42% 48,02% 2,87% 11,53% 34,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,48% 41,85% 6,50% 24,64% 10,46% 9,87% 49,86% 46,56% 46,70% 61,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,90% 5,17% 0,67% 3,51% 1,42% 2,06% 8,53% 7,08% 6,14% 9,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,58% 96,62% 97,28% 96,59% 95,89% 96,06% 96,35% 95,85% 95,82% 96,55%
Rörelsekapital/omsättning 5,39% 4,65% 0,67% 2,66% 0,89% 0,35% 8,48% 5,41% 1,82% 5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,44% 42,44% 26,83% 31,74% 23,60% 31,97% 47,24% 34,64% 18,37% 40,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,17% 172,08% 109,37% 135,78% 112,25% 104,06% 204,26% 158,90% 117,80% 167,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...