Visa allt om Andave AB
Visa allt om Andave AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 317 11 501 11 257 9 576 7 730 6 322 6 158 6 349 6 009 3 849
Övrig omsättning 198 523 478 146 170 23 1 6 72 21
Rörelseresultat (EBIT) 452 930 594 599 656 75 193 151 80 -261
Resultat efter finansnetto 722 897 274 578 655 27 155 93 -13 -291
Årets resultat 363 285 49 327 314 19 155 93 -13 -243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 844 953 1 520 1 646 519 580 811 1 067 1 354 1 212
Omsättningstillgångar 1 175 4 494 2 063 2 324 1 910 1 359 907 581 286 383
Tillgångar 5 019 5 447 3 583 3 970 2 430 1 938 1 718 1 648 1 640 1 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 449 1 086 801 752 525 274 255 101 -70 -143
Obeskattade reserver 402 434 311 311 226 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 312 743 363 583 420 517 593 765 870 1 023
Kortfristiga skulder 1 856 3 184 2 108 2 325 1 259 1 148 870 783 840 715
Skulder och eget kapital 5 019 5 447 3 583 3 970 2 430 1 938 1 718 1 648 1 640 1 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 326 488 300 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 175 3 349 2 636 2 119 1 796 1 239 1 191 1 359 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 259 1 191 956 699 531 481 513 685 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 515 12 024 11 735 9 722 7 900 6 345 6 159 6 355 6 081 3 870
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 9 5 8 8 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 029 1 046 938 1 064 1 546 790 770 794 668 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 406 380 399 579 299 259 275 262 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 641 1 063 738 837 928 365 492 446 349 -144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,60% 2,17% 17,55% 23,88% 22,27% 2,66% -3,01% 5,66% 56,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,24% 20,58% 18,42% 16,60% 28,85% 3,87% 11,23% 9,16% 4,88% -16,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% 9,75% 5,86% 6,88% 9,07% 1,19% 3,13% 2,38% 1,33% -6,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,30% 70,32% 70,55% 69,99% 71,75% 69,33% 67,47% 67,55% 69,68% 66,02%
Rörelsekapital/omsättning -6,02% 11,39% -0,40% -0,01% 8,42% 3,34% 0,60% -3,18% -9,22% -8,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,12% 26,15% 29,13% 25,05% 28,46% 14,14% 14,84% 6,13% -4,27% -8,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,06% 136,46% 90,75% 93,20% 144,24% 110,02% 90,80% 56,07% 20,00% 41,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...