Visa allt om Eq Finans Täby AB
Visa allt om Eq Finans Täby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 15 296 11 847 6 710 8 327 6 961 908 1 502 2 113 2 166 354
Övrig omsättning 100 400 - 529 544 1 129 1 407 376 414 1
Rörelseresultat (EBIT) -85 1 731 -6 206 1 709 499 -619 -231 -167 -65 -24
Resultat efter finansnetto -581 944 -6 505 1 459 157 -932 -393 -184 -1 225 -1 061
Årets resultat -581 944 -6 505 1 459 157 -932 -393 -184 -1 225 -1 061
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 771 10 154 10 580 12 909 6 819 7 663 6 419 4 492 3 478 2 276
Omsättningstillgångar 13 450 10 997 12 256 7 507 6 665 5 031 834 1 244 1 196 613
Tillgångar 18 221 21 150 22 836 20 416 13 484 12 693 7 253 5 737 4 674 2 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 1 233 289 1 758 299 142 143 135 69 74
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 900 16 522 17 825 13 916 10 145 11 384 6 646 5 074 4 333 2 706
Kortfristiga skulder 5 668 3 394 4 722 4 742 3 040 1 167 465 526 271 109
Skulder och eget kapital 18 221 21 150 22 836 20 416 13 484 12 693 7 253 5 737 4 674 2 889
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 396 12 247 6 710 8 856 7 505 2 037 2 909 2 489 2 580 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 3 398 -5 171 2 573 1 280 -250 38 26 19 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,11% 76,56% -19,42% 19,62% 666,63% -39,55% -28,92% -2,45% 511,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,42% 8,52% -26,83% 8,42% 3,30% -5,03% -3,17% 0,80% -14,70% -30,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 15,20% -91,30% 20,66% 6,39% -70,37% -15,31% 2,18% -31,72% -248,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,07% 35,99% -29,34% 40,19% 24,42% -46,04% -51,73% -1,99% -5,17% 3,11%
Rörelsekapital/omsättning 50,88% 64,18% 112,28% 33,21% 52,08% 425,55% 24,57% 33,98% 42,71% 142,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,58% 5,83% 1,27% 8,61% 2,22% 1,12% 1,97% 2,35% 1,48% 2,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,54% 189,42% 143,48% 50,74% 46,74% 118,34% 110,54% 236,50% 441,33% 562,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...