Visa allt om Kharma Film AB
Visa allt om Kharma Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 305 4 062 3 549 1 696 1 284 1 340 613 30 55 42
Övrig omsättning 186 242 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 367 281 251 244 247 237 -368 -77 -100 -264
Resultat efter finansnetto 179 138 94 89 127 174 -392 -83 -107 -270
Årets resultat 133 99 94 89 122 174 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 84 168 0 0 230 310 310 310 310
Omsättningstillgångar 6 327 5 754 5 545 4 198 3 293 2 830 2 429 64 12 198
Tillgångar 6 385 5 837 5 713 4 198 3 293 3 060 2 739 374 322 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 570 1 436 1 338 209 119 103 104 104 103 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 747 2 749 2 744 2 790 2 809 2 581 2 122 67 25 62
Kortfristiga skulder 2 069 1 651 1 631 1 199 365 376 513 203 194 344
Skulder och eget kapital 6 385 5 837 5 713 4 198 3 293 3 060 2 739 374 322 508
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 88 144 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 274 466 69 0 0 44 54 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 101 157 119 19 17 50 69 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 491 4 304 3 549 1 696 1 284 1 340 613 30 55 42
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 305 4 062 3 549 1 696 1 284 1 340 613 30 55 42
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 658 205 19 24 185 267 - - 1
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 444 402 306 244 478 317 -368 -77 -100 -159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,60% 14,45% 109,26% 32,09% -4,18% 118,60% 1 943,33% -45,45% 30,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,75% 4,81% 4,39% 5,81% 7,50% 7,75% -13,44% -20,59% -31,06% -51,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,92% 6,92% 7,07% 14,39% 19,24% 17,69% -60,03% -256,67% -181,82% -628,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,56% 50,20% 38,72% 22,17% 39,88% 69,40% 20,07% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,26% 101,01% 110,28% 176,83% 228,04% 183,13% 312,56% -463,33% -330,91% -347,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,59% 24,60% 23,42% 4,98% 3,61% 3,37% 3,80% 27,81% 31,99% 20,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,69% -0,06% 5,40% 33,44% 42,47% 44,95% 21,44% 31,53% 6,19% 57,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...