Visa allt om Muffins to the people AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 150 2 636 4 456 4 813 4 641 6 757 7 605 6 768 4 041 4 493
Övrig omsättning 3 877 0 0 19 375 25 123 27 27 25
Rörelseresultat (EBIT) 3 161 -2 347 -857 -893 -2 263 -1 283 316 -97 -2 926 -1 189
Resultat efter finansnetto 3 160 -13 170 -7 340 -8 199 -1 654 -2 269 717 3 904 2 132 -841
Årets resultat 3 160 -13 170 -6 840 -7 913 28 -2 225 -6 043 2 285 2 716 -41
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 011 5 084 5 151 8 524 7 357 5 811 7 131 7 346 7 184 2 943
Omsättningstillgångar 2 365 1 177 16 489 15 684 8 253 6 446 6 918 13 622 12 962 7 626
Tillgångar 7 376 6 261 21 640 24 208 15 610 12 257 14 049 20 968 20 147 10 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 370 1 210 5 380 12 211 125 98 323 6 366 4 081 1 365
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 995 2 995 5 383 5 783 4 583 5 883 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 006 2 056 13 265 6 614 9 702 7 576 7 843 14 602 16 066 9 204
Skulder och eget kapital 7 376 6 261 21 640 24 208 15 610 12 257 14 049 20 968 20 147 10 569
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 660 780 820 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 25 214 - - 2 727 2 493 2 005 1 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 199 1 149 1 071 865
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 027 2 636 4 456 4 832 5 016 6 782 7 728 6 795 4 068 4 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 - 6 9 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 527 891 - 774 751 951 1 128 674 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 843 525 590 - 627 605 603 795 713 711
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 234 -2 273 -780 -810 -2 009 -972 640 213 -2 675 -787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,50% -40,84% -7,42% 3,71% -31,32% -11,15% 12,37% 67,48% -10,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,86% -210,27% -33,88% -33,76% -10,47% -10,47% 5,10% 18,62% 10,62% -7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 100,35% -499,43% -164,54% -169,79% -35,21% -18,99% 9,43% 57,68% 52,93% -18,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 99,66% 94,17% 94,58% 99,38% 99,69%
Rörelsekapital/omsättning -20,35% -33,35% 72,35% 188,45% -31,22% -16,72% -12,16% -14,48% -76,81% -35,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,25% 19,33% 24,86% 50,44% 0,80% 0,80% 2,30% 30,36% 20,26% 12,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,68% 57,25% 124,30% 237,13% 85,06% 85,08% 88,21% 93,29% 80,68% 82,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!