Visa allt om Nya Aspens AB
Visa allt om Nya Aspens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 783 4 267 1 571 907 959 1 992 3 575 5 444 8 328 10 068
Övrig omsättning 200 44 83 69 66 181 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 233 2 091 328 -776 34 40 -1 105 -1 008 -4 150 -4 943
Resultat efter finansnetto 2 233 2 088 328 -784 5 14 -1 154 -1 098 -4 259 -4 916
Årets resultat 2 181 2 088 328 -784 5 14 -817 -1 098 -4 425 -4 916
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 39 49 55 152 266 463 551 722 928
Omsättningstillgångar 4 754 3 259 1 325 703 1 446 1 468 1 886 2 445 2 676 5 007
Tillgångar 4 999 3 298 1 374 758 1 598 1 734 2 349 2 996 3 397 5 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 703 2 522 434 106 590 585 572 -11 411 -10 313 -5 888
Obeskattade reserver 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 328 604 633 457 13 081 11 899 9 889
Kortfristiga skulder 244 776 940 325 404 516 1 320 1 327 1 811 1 933
Skulder och eget kapital 4 999 3 298 1 374 758 1 598 1 734 2 349 2 996 3 397 5 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 125 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 123 0 0 0 118 490 712 1 601 1 696
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 25 0 0 1 38 177 232 621 785
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 983 4 311 1 654 976 1 025 2 173 3 583 5 444 8 328 10 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 0 0 0 1 3 4 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 392 4 267 - - - 1 992 1 192 1 361 1 041 1 259
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 232 147 - - - 156 209 274 319 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 263 2 101 384 -679 148 154 -935 -838 -3 944 -4 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,96% 171,61% 73,21% -5,42% -51,86% -44,28% -34,33% -34,63% -17,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,67% 63,40% 23,87% -102,24% 2,13% 2,36% -46,66% -32,91% -119,96% -82,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,92% 49,00% 20,88% -85,45% 3,55% 2,06% -30,66% -18,11% -48,93% -48,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,89% 82,63% 54,49% -18,30% 66,53% 45,38% 25,51% 36,02% 27,85% 9,92%
Rörelsekapital/omsättning 66,49% 58,19% 24,51% 41,68% 108,65% 47,79% 15,83% 20,54% 10,39% 30,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,89% 76,47% 31,59% 13,98% 36,92% 33,74% 24,35% -380,87% -303,59% -99,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 057,79% 284,28% 85,32% 147,08% 118,81% 105,43% 39,55% 57,50% 45,55% 99,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...