Visa allt om N.B. Holding AB
Visa allt om N.B. Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12
Nettoomsättning 158 584 186 670 195 648 219 747 239 481 274 401 255 345 240 961 227 094 208 561
Övrig omsättning 1 22 202 1 864 532 162 668 32 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 748 7 336 4 609 13 948 9 618 3 811 11 299 11 532 4 384 8 027
Resultat efter finansnetto 21 985 6 861 4 277 12 980 8 669 2 695 9 787 10 642 3 752 7 710
Årets resultat 21 580 5 204 2 940 9 417 5 828 1 652 6 918 7 769 2 597 5 394
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 070 36 574 31 759 38 694 40 250 28 098 13 448 11 804 566
Omsättningstillgångar 80 374 54 708 58 394 54 607 58 345 68 904 76 088 68 797 55 172 52 406
Tillgångar 80 374 90 778 94 968 86 366 97 039 109 154 104 186 82 245 66 976 52 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 315 52 525 53 117 49 605 40 389 36 560 36 908 31 903 26 069 25 474
Minoritetsintressen 0 768 584 786 693 207 -207 -148 0 0
Avsättningar (tkr) 2 684 3 645 3 779 4 113 4 656 4 639 5 035 3 483 2 554 2 554
Långfristiga skulder 0 11 600 0 0 10 560 16 050 10 099 6 312 8 058 0
Kortfristiga skulder 6 375 22 240 37 487 31 862 40 743 51 698 52 350 40 697 30 127 24 943
Skulder och eget kapital 80 374 90 778 94 968 86 366 97 039 109 154 104 186 82 245 - 52 972
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12 *
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 140 1 162 1 129 1 381 1 301 1 338 1 341 1 410 1 009 993
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 525 5 724 6 523 5 732 5 721 5 748 4 717 4 135 3 585 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 624 3 942 4 852 3 886 4 245 3 957 3 619 3 169 3 279 2 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 585 186 692 195 850 221 611 240 013 274 563 256 013 240 993 227 096 208 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 20 22 21 21 22 18 16 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 417 9 334 8 893 10 464 11 404 12 473 14 186 15 060 16 221 14 897
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 831 628 664 601 632 601 657 638 679 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 780 9 536 6 550 16 485 12 169 5 624 12 868 12 573 4 537 8 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,05% -4,59% -10,97% -8,24% -12,73% 7,46% 5,97% 6,11% 8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,47% 8,23% 5,09% 16,34% 10,37% 3,78% 12,50% 15,60% 6,93% 15,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,92% 4,00% 2,47% 6,42% 4,20% 1,50% 5,10% 5,32% 2,04% 3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,03% 24,63% 22,45% 23,46% 22,27% 18,04% 17,62% 19,93% 16,34% 17,54%
Rörelsekapital/omsättning 46,66% 17,39% 10,69% 10,35% 7,35% 6,27% 9,30% 11,66% 11,03% 13,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,73% 57,86% 55,93% 57,44% 41,62% 33,49% 35,43% 38,79% 38,92% 48,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 234,71% 91,28% 52,89% 55,12% 41,84% 50,57% 55,02% 51,36% 70,81% 78,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -140 -89 -15 -34 11 -36 -12 -10 -30 -36
Resultat efter finansnetto -451 14 702 35 050 7 715 630 451 193 4 231 351 356
Årets resultat 354 17 637 35 318 8 294 311 1 962 2 788 5 051 2 281 2 860
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 4 720 4 500 7 600 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 6 000
Omsättningstillgångar 1 682 23 025 54 041 19 757 24 785 26 106 16 365 17 423 13 446 13 086
Tillgångar 2 042 27 746 58 541 27 357 36 285 37 606 27 865 28 923 24 946 19 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 22 219 49 781 21 023 18 329 18 318 16 555 15 767 12 716 12 415
Obeskattade reserver 0 2 000 5 799 4 532 5 420 5 248 4 492 5 124 6 365 5 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 369 3 526 2 960 1 802 12 536 14 040 6 818 8 032 5 865 1 431
Skulder och eget kapital 2 042 27 746 58 541 27 357 36 285 37 606 27 865 28 923 24 946 19 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 19 400 2 250 5 150 600 0 200 2 000 2 000 1 980
Omsättning 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -139 -89 -15 -34 11 -36 -12 -10 -30 -36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,96% 85,70% 92,76% 89,77% 61,52% 59,00% 71,29% 67,57% 69,34% 84,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,86% 653,01% 1 825,71% 1 096,39% 197,71% 185,94% 240,03% 216,92% 229,26% 914,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...