Visa allt om Hofving i Vimmerby AB
Visa allt om Hofving i Vimmerby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 571 5 435 5 316 5 530 4 617 5 032 5 245 5 327 5 261 4 978
Övrig omsättning - - 75 75 37 7 42 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) -156 173 237 17 204 322 405 398 390 290
Resultat efter finansnetto -234 166 228 -1 227 306 384 365 343 228
Årets resultat 19 149 187 23 151 226 212 202 204 127
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 104 126 139 59 78 101 77 73 96
Omsättningstillgångar 2 962 2 398 2 238 2 013 1 822 1 871 1 970 1 900 1 860 1 631
Tillgångar 3 053 2 502 2 364 2 152 1 881 1 949 2 071 1 977 1 933 1 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 282 1 262 1 113 1 016 993 933 797 676 564 360
Obeskattade reserver 99 360 389 403 440 412 418 326 246 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 40 80 120 0 0 98 228 357 488
Kortfristiga skulder 1 268 839 783 613 448 605 759 748 766 691
Skulder och eget kapital 3 053 2 502 2 364 2 152 1 881 1 949 2 071 1 977 1 933 1 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 715 575 581 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 798 812 793 845 787 775 45 65 36 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 314 314 310 324 306 305 295 242 237 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 90 0 90 90 90 90 0
Omsättning 5 571 5 435 5 391 5 605 4 654 5 039 5 287 5 384 5 261 4 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 857 1 812 2 658 2 765 2 309 2 516 2 623 2 664 2 631 2 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 377 535 567 527 523 516 445 432 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -142 191 266 45 223 343 424 433 444 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,50% 2,24% -3,87% 19,77% -8,25% -4,06% -1,54% 1,25% 5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,11% 6,91% 10,11% 0,84% 12,44% 16,52% 19,56% 20,13% 20,23% 16,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,80% 3,18% 4,50% 0,33% 5,07% 6,40% 7,72% 7,47% 7,43% 5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,85% 42,69% 41,06% 41,39% 40,37% 40,68% 39,43% 37,43% 37,16% 34,59%
Rörelsekapital/omsättning 30,41% 28,68% 27,37% 25,32% 29,76% 25,16% 23,09% 21,63% 20,79% 18,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,52% 61,66% 59,92% 61,01% 70,03% 63,45% 53,36% 46,07% 38,34% 28,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,36% 101,91% 85,44% 69,98% 104,46% 92,07% 75,49% 76,20% 73,50% 49,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...