Visa allt om E. Kallonas AB
Visa allt om E. Kallonas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 396 2 497 2 578 2 531 2 448 2 402 2 233 2 659 2 695 2 395
Övrig omsättning - - - - - - 17 20 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 216 150 283 272 232 197 280 375 473 301
Resultat efter finansnetto 222 162 296 282 236 199 280 372 463 296
Årets resultat 198 222 230 154 129 111 151 198 333 258
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 33 33 33 32 35 36 39 43 37
Omsättningstillgångar 1 159 1 781 1 697 1 479 1 394 975 863 771 1 231 824
Tillgångar 1 192 1 814 1 729 1 511 1 426 1 010 900 810 1 273 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 1 232 1 011 781 627 498 386 363 610 360
Obeskattade reserver 180 218 347 347 276 216 166 95 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 363 372 383 524 296 346 353 664 501
Skulder och eget kapital 1 192 1 814 1 729 1 511 1 426 1 010 900 810 1 273 861
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 124 120 143 80 127 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 468 542 481 315 327 204 84 186 186 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 159 183 168 139 163 125 56 112 67 61
Utdelning till aktieägare 260 700 0 0 0 0 0 0 445 14
Omsättning 2 396 2 497 2 578 2 531 2 448 2 402 2 250 2 679 2 695 2 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 198 832 859 844 816 1 201 2 233 2 659 2 695 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 305 204 183 164 173 234 225 427 255 119
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 216 150 283 272 234 199 282 380 480 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,04% -3,14% 1,86% 3,39% 1,92% 7,57% -16,02% -1,34% 12,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,62% 8,93% 17,12% 18,73% 16,62% 19,70% 31,11% 46,42% 37,16% 34,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% 6,49% 11,48% 11,18% 9,68% 8,28% 12,54% 14,14% 17,55% 12,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,45% 42,17% 42,32% 41,05% 42,52% 40,42% 39,27% 42,95% 41,67% 39,12%
Rörelsekapital/omsättning 36,64% 56,79% 51,40% 43,30% 35,54% 28,27% 23,15% 15,72% 21,04% 13,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,02% 77,29% 74,13% 68,61% 58,23% 65,07% 56,48% 53,26% 47,92% 41,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,98% 441,87% 410,75% 339,95% 234,73% 271,96% 204,05% 173,65% 159,94% 131,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...