Visa allt om Nordic Resort AB
Visa allt om Nordic Resort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 542 608 522 611 542 519 528 563 566 485
Övrig omsättning 5 1 1 7 - 5 7 53 32 99
Rörelseresultat (EBIT) 4 15 12 33 -13 -18 44 29 14 34
Resultat efter finansnetto 4 15 11 33 -20 -20 33 26 14 32
Årets resultat 3 12 11 33 -20 -20 25 26 14 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 12 19 25 38 13 23 40 44 73
Omsättningstillgångar 90 118 134 126 106 164 229 233 241 214
Tillgångar 135 130 153 151 144 177 252 273 285 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -111 -114 -126 -136 -170 -150 -129 -155 -181 -195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 246 245 279 288 314 326 382 427 466 483
Skulder och eget kapital 135 130 153 151 144 177 252 273 285 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 113 126 42 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 96 96 96 96 98 108 0 0 84 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 30 30 30 30 31 34 35 40 41 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 547 609 523 618 542 524 535 616 598 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 542 608 522 611 542 519 528 563 566 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 129 129 129 128 130 145 150 166 177 164
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 22 19 46 -5 -8 56 57 55 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,86% 16,48% -14,57% 12,73% 4,43% -1,70% -6,22% -0,53% 16,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% 11,54% 7,84% 22,52% -7,64% -10,17% 17,46% 10,62% 5,26% 11,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% 2,47% 2,30% 5,56% -2,03% -3,47% 8,33% 5,15% 2,65% 7,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,49% 95,56% 97,70% 96,89% 100,00% 100,00% 98,86% 100,00% 96,82% 99,79%
Rörelsekapital/omsättning -28,78% -20,89% -27,78% -26,51% -38,38% -31,21% -28,98% -34,46% -39,75% -55,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -82,22% -87,69% -82,35% -90,07% -118,06% -84,75% -51,19% -56,78% -63,51% -67,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,58% 39,18% 41,22% 38,54% 33,76% 50,31% 59,95% 53,16% 50,43% 39,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...