Visa allt om IT Partner Comperio AB
Visa allt om IT Partner Comperio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 98 787 978 824 556 331 688 663 756
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 2 84 117 59 40 33 -12 -82 28
Resultat efter finansnetto -5 1 82 116 59 40 33 -13 -83 29
Årets resultat -5 0 60 91 23 21 33 -13 -73 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 325 83 75 75 81 63 10 15 54
Omsättningstillgångar 4 25 244 395 356 215 175 211 288 412
Tillgångar 329 350 328 470 431 296 238 221 303 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 160 160 220 129 106 85 53 66 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 148 164 142 250 288 190 153 169 238 318
Skulder och eget kapital 329 350 328 470 431 296 238 221 303 467
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 98 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 210 252 189 84 30 112 0 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 66 79 59 26 9 35 32 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 98 787 978 824 556 331 688 663 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 787 978 824 556 331 688 663 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 282 344 263 219 106 241 224 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 10 88 117 65 47 40 -8 -43 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -87,55% -19,53% 18,69% 48,20% 67,98% -51,89% 3,77% -12,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,57% 25,61% 24,89% 13,69% 13,51% 13,87% -5,43% -27,06% 6,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2,04% 10,67% 11,96% 7,16% 7,19% 9,97% -1,74% -12,37% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 95,55% 100,00% 100,00% 100,00% 98,49% 95,49% 77,83% 86,77%
Rörelsekapital/omsättning - -141,84% 12,96% 14,83% 8,25% 4,50% 6,65% 6,10% 7,54% 12,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,11% 45,71% 48,78% 46,81% 32,32% 35,81% 35,71% 23,98% 21,78% 31,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,70% 15,24% 171,83% 158,00% 123,61% 113,16% 114,38% 124,85% 121,01% 129,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...