Visa allt om GeoMät i Karlstad AB
Visa allt om GeoMät i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 418 1 260 1 482 1 740 1 286 1 926 1 290 1 874 1 943 1 896
Övrig omsättning - 88 - 2 1 70 2 - - 36
Rörelseresultat (EBIT) 117 15 178 342 17 475 -86 348 469 334
Resultat efter finansnetto 117 51 173 348 32 471 -94 332 443 306
Årets resultat 91 34 135 293 24 370 -94 249 315 226
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 221 1 225 904 885 753 816 717 252 374 527
Omsättningstillgångar 928 924 1 270 1 115 849 703 670 1 600 1 461 907
Tillgångar 2 149 2 149 2 174 2 000 1 602 1 519 1 386 1 852 1 835 1 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 722 1 631 1 659 1 587 1 357 1 396 1 089 1 232 983 669
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 152 146 130 0 0 107 184 352 471
Kortfristiga skulder 363 366 369 283 246 124 191 435 500 294
Skulder och eget kapital 2 149 2 149 2 174 2 000 1 602 1 519 1 386 1 852 1 835 1 434
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 480 464 601 634 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 534 512 480 480 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 240 229 230 223 239 240 324 285 303
Utdelning till aktieägare 0 0 63 63 63 63 0 50 0 0
Omsättning 1 418 1 348 1 482 1 742 1 287 1 996 1 292 1 874 1 943 1 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 418 1 260 1 482 1 740 1 286 1 926 1 290 1 874 1 943 1 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 816 768 769 731 762 747 937 936 946
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 129 363 536 165 756 179 517 642 510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,54% -14,98% -14,83% 35,30% -33,23% 49,30% -31,16% -3,55% 2,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,44% 3,30% 8,19% 17,40% 2,00% 31,27% -6,20% 18,79% 25,83% 23,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,25% 5,63% 12,01% 20,00% 2,49% 24,66% -6,67% 18,57% 24,40% 17,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,72% 99,68% 99,46% 94,89% 96,89% 98,39% 97,60% 98,99% 98,97% 99,10%
Rörelsekapital/omsättning 39,84% 44,29% 60,80% 47,82% 46,89% 30,06% 37,13% 62,17% 49,46% 32,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,13% 75,90% 76,31% 79,35% 84,71% 91,90% 78,57% 66,52% 53,57% 46,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,65% 252,46% 344,17% 393,99% 345,12% 566,94% 350,79% 367,82% 292,20% 308,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...