Visa allt om AW Rör & Byggtjänst AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9 087 9 209 8 533 9 365 9 976 10 258 10 349 9 108 7 100 7 592
Övrig omsättning 37 - 21 47 48 - - 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 603 589 487 453 1 024 570 297 821 790 286
Resultat efter finansnetto 596 580 475 649 1 024 569 294 822 786 275
Årets resultat 374 389 476 909 816 333 24 448 422 173
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 346 404 414 608 445 337 959 987 1 009
Omsättningstillgångar 2 701 2 777 2 912 3 802 3 277 2 787 2 743 2 875 2 161 1 980
Tillgångar 2 955 3 123 3 316 4 216 3 885 3 231 3 080 3 834 3 148 2 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 1 115 1 226 1 750 1 341 925 992 1 368 1 319 1 098
Obeskattade reserver 817 699 621 761 1 223 1 253 1 110 1 025 819 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 149 212 275 0 0 0 0 7 62
Kortfristiga skulder 1 109 1 161 1 257 1 430 1 321 1 054 978 1 441 1 002 1 213
Skulder och eget kapital 2 955 3 123 3 316 4 216 3 885 3 231 3 080 3 834 3 148 2 989
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 482 2 216 1 811 1 578 1 423 836
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 762 667 522 470 431 514
Utdelning till aktieägare 400 500 500 1 000 500 400 200 400 400 200
Omsättning 9 124 9 209 8 554 9 412 10 024 10 258 10 349 9 180 7 100 7 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 515 1 535 1 422 1 561 1 425 1 465 1 478 1 518 1 183 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 494 505 624 481 427 346 345 319 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 695 677 567 493 1 029 570 826 894 874 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,32% 7,92% -8,88% -6,12% -2,75% -0,88% 13,63% 28,28% -6,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,41% 18,86% 14,69% 15,61% 26,36% 17,64% 9,64% 21,47% 25,22% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,64% 6,40% 5,71% 7,03% 10,26% 5,56% 2,87% 9,04% 11,18% 3,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,75% 50,79% 53,16% 55,65% 54,97% 44,87% 40,26% 38,88% 49,11% 41,08%
Rörelsekapital/omsättning 17,52% 17,55% 19,40% 25,33% 19,61% 16,89% 17,05% 15,74% 16,32% 10,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,03% 53,16% 51,58% 55,59% 59,07% 58,88% 60,32% 55,38% 61,07% 51,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,55% 239,19% 231,66% 265,87% 248,07% 264,42% 280,47% 199,51% 215,67% 163,23%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...