Visa allt om J. Redman Åkeri AB
Visa allt om J. Redman Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 100 4 775 4 396 3 498 3 266 5 617 8 005 6 868 4 605 1 556
Övrig omsättning 625 261 219 367 - - - 81 71 -
Rörelseresultat (EBIT) 835 -27 390 708 -364 -119 115 678 268 120
Resultat efter finansnetto 796 -62 345 660 -415 -231 46 541 189 100
Årets resultat 453 1 247 228 -204 61 62 86 83 53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 712 1 685 1 599 1 250 1 362 3 106 4 267 2 473 2 404 533
Omsättningstillgångar 1 595 1 067 1 122 975 608 794 1 488 1 372 800 402
Tillgångar 3 307 2 751 2 721 2 225 1 970 3 900 5 755 3 846 3 203 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 923 470 469 372 144 258 257 270 254 201
Obeskattade reserver 609 396 460 432 0 211 531 574 156 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 960 1 033 821 695 759 2 095 3 059 1 526 1 539 220
Kortfristiga skulder 815 853 971 726 1 067 1 337 1 909 1 475 1 255 429
Skulder och eget kapital 3 307 2 751 2 721 2 225 1 970 3 900 5 755 3 846 3 203 935
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 400 358 379 319 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 286 1 260 1 017 349 753 734 1 611 1 045 757 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 495 468 386 269 287 504 789 592 440 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 60 75 70 30
Omsättning 5 725 5 036 4 615 3 865 3 266 5 617 8 005 6 949 4 676 1 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 4 7 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 275 1 194 1 099 1 166 1 089 1 404 1 144 1 374 1 151 778
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 452 355 309 349 458 443 456 424 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 343 516 841 1 007 -106 404 559 1 078 443 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,81% 8,62% 25,67% 7,10% -41,86% -29,83% 16,56% 49,14% 195,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,25% -0,76% 14,55% 31,96% -18,02% -2,92% 2,15% 17,78% 8,46% 13,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,37% -0,44% 9,01% 20,33% -10,87% -2,03% 1,55% 9,96% 5,88% 7,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,57% 100,00% 100,00% 52,12% 42,65% 48,39% 50,61% 100,00% 100,00% 62,34%
Rörelsekapital/omsättning 15,29% 4,48% 3,43% 7,12% -14,05% -9,67% -5,26% -1,50% -9,88% -1,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,27% 28,31% 30,42% 31,03% 7,31% 10,60% 11,27% 17,77% 11,44% 28,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,80% 120,40% 111,43% 134,30% 56,98% 59,39% 77,95% 93,02% 63,75% 93,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...