Visa allt om Imola Entreprenad AB
Visa allt om Imola Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 256 984 53 729 68 116 48 084 3 413 17 287 13 600 2 586 8 083 23 165
Övrig omsättning -6 015 6 325 7 300 1 198 724 830 762 656 854 915
Rörelseresultat (EBIT) 12 025 -10 138 3 789 2 403 1 102 6 721 1 646 -265 -216 8 798
Resultat efter finansnetto 9 430 -12 335 5 791 930 8 016 5 325 1 219 -718 -489 8 406
Årets resultat 12 851 2 423 4 661 1 658 8 052 4 191 655 31 260 4 292
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 692 46 681 43 578 41 259 37 690 38 759 27 878 20 761 14 165 14 035
Omsättningstillgångar 92 526 66 571 20 244 13 725 6 587 23 055 6 148 12 182 18 861 20 904
Tillgångar 151 218 113 252 63 822 54 984 44 277 61 815 34 025 32 943 33 025 34 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 130 27 279 24 856 20 194 16 440 10 993 12 823 12 668 12 637 12 377
Obeskattade reserver 4 723 2 081 2 081 1 681 3 031 3 150 3 600 3 300 4 450 5 479
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 444 43 565 23 084 21 537 20 859 19 119 15 292 11 895 14 002 13 285
Kortfristiga skulder 55 920 40 327 13 801 11 571 3 947 28 553 2 310 5 081 1 937 3 798
Skulder och eget kapital 151 218 113 252 63 822 54 984 44 277 61 815 34 025 32 943 33 025 34 939
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 637 584 510 419 404
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 324 13 632 12 906 11 916 511 0 0 95 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 299 5 348 4 354 4 083 211 210 183 200 152 130
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 2 100 0 500 0 0
Omsättning 250 969 60 054 75 416 49 282 4 137 18 117 14 362 3 242 8 937 24 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 40 37 36 - 1 - 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 268 1 343 1 841 1 336 - 17 287 - 1 293 8 083 23 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 480 479 463 - 924 - 444 682 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 232 -9 931 4 073 2 476 1 102 6 721 1 646 -265 -216 8 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 378,30% -21,12% 41,66% 1 308,85% -80,26% 27,11% 425,91% -68,01% -65,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,96% -8,95% 12,21% 4,40% 35,92% 11,08% 5,55% -0,64% 0,58% 25,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,68% -18,87% 11,44% 5,03% 465,95% 39,61% 13,88% -8,16% 2,35% 38,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,68% 26,00% 29,98% 44,56% 56,78% 51,28% 18,72% 67,94% 12,06% 41,92%
Rörelsekapital/omsättning 14,24% 48,85% 9,46% 4,48% 77,35% -31,80% 28,22% 274,59% 209,38% 73,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,97% 25,52% 41,49% 39,11% 42,18% 21,54% 45,48% 45,84% 47,97% 46,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,46% 158,03% 122,17% 118,05% 82,92% 67,95% 244,07% 173,23% 973,72% 550,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...