Visa allt om Palhus Förvaltning & Facilities Management Aktiebolag
Visa allt om Palhus Förvaltning & Facilities Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 21 746 23 834 11 673 8 613 21 295 9 105 23 401 8 007 31 701 19 163
Övrig omsättning - - 53 56 514 11 - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 976 3 156 159 2 1 228 -34 -2 912 305 2 348 1 453
Resultat efter finansnetto 1 969 3 133 137 6 1 307 61 -3 011 343 2 422 1 455
Årets resultat 1 499 1 847 85 6 1 307 61 -1 747 357 1 280 773
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 3 936 2 781 3 073 1 425 1 457 1 496 1 516 98 73
Omsättningstillgångar 7 953 5 028 2 546 2 857 7 629 6 829 5 460 10 279 9 590 6 580
Tillgångar 9 953 8 965 5 327 5 930 9 054 8 285 6 956 11 795 9 688 6 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 448 3 949 2 102 2 016 2 260 954 893 3 140 2 884 1 694
Obeskattade reserver 800 800 0 0 0 0 0 1 264 1 442 822
Avsättningar (tkr) 385 236 87 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 282 426 670 1 115 1 559 2 003 2 658 0 0
Kortfristiga skulder 4 229 3 698 2 712 3 243 5 679 5 773 4 060 4 734 5 363 4 138
Skulder och eget kapital 9 953 8 965 5 327 5 930 9 054 8 285 6 956 11 795 9 688 6 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 486 521 167 1 044 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 854 1 834 1 574 1 411 1 372 1 064 2 009 1 017 1 504 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 911 631 762 672 619 674 970 569 1 262 622
Utdelning till aktieägare 2 500 1 000 0 0 250 0 0 500 100 90
Omsättning 21 746 23 834 11 726 8 669 21 809 9 116 23 401 8 007 31 701 19 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 437 5 959 2 918 2 153 5 324 2 276 3 900 1 601 6 340 4 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 742 624 526 511 573 596 367 777 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 116 3 296 295 16 1 259 5 -2 873 345 2 402 1 541
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,76% 104,18% 35,53% -59,55% 133,88% -61,09% 192,26% -74,74% 65,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,85% 35,30% 3,77% 1,45% 15,62% 1,88% -41,86% 3,21% 25,22% 22,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,09% 13,28% 1,72% 1,00% 6,64% 1,71% -12,44% 4,73% 7,71% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,34% 33,46% 36,85% 37,99% 31,39% 16,57% 34,24% 35,38% 24,00% 22,94%
Rörelsekapital/omsättning 17,12% 5,58% -1,42% -4,48% 9,16% 11,60% 5,98% 69,25% 13,33% 12,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,96% 51,01% 39,46% 34,00% 24,96% 11,51% 12,84% 34,34% 40,49% 34,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,06% 135,97% 93,88% 86,40% 134,34% 76,23% 134,48% 205,56% 178,82% 157,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...