Visa allt om BMJ Slip & Transport AB
Visa allt om BMJ Slip & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 158 1 108 1 069 1 124 1 258 1 303 2 292 2 737 2 711 2 624
Övrig omsättning 215 217 364 485 494 457 399 221 213 174
Rörelseresultat (EBIT) 36 50 74 31 176 159 -285 126 39 42
Resultat efter finansnetto 24 38 53 11 144 135 -374 71 -29 -12
Årets resultat 19 31 53 11 144 135 -368 58 -29 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 79 107 134 149 209 366 396 617 841
Omsättningstillgångar 343 220 262 375 317 368 459 631 656 577
Tillgångar 591 300 369 509 466 577 825 1 027 1 273 1 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 180 149 96 85 -59 -194 174 116 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 267 60 128 166 180 350 477 287 629 805
Kortfristiga skulder 126 60 91 247 200 286 542 560 528 469
Skulder och eget kapital 591 300 369 509 466 577 825 1 027 1 273 1 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 20 64 216 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 425 413 479 554 599 715 855 922 868 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 186 142 175 188 241 151 283 353 340 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 373 1 325 1 433 1 609 1 752 1 760 2 691 2 958 2 924 2 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 579 554 535 562 629 652 458 547 542 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 279 329 383 390 433 226 272 291 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 77 101 34 236 223 -62 369 314 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,51% 3,65% -4,89% -10,65% -3,45% -43,15% -16,26% 0,96% 3,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,09% 17,00% 20,33% 6,09% 37,98% 27,56% -41,45% 12,27% 3,06% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 4,60% 7,02% 2,76% 14,07% 12,20% -14,92% 4,60% 1,44% 1,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,97% 51,62% 53,60% 60,85% 58,66% 66,77% 60,43% 65,77% 68,13% 68,64%
Rörelsekapital/omsättning 18,74% 14,44% 16,00% 11,39% 9,30% 6,29% -3,62% 2,59% 4,72% 4,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,67% 60,00% 40,38% 18,86% 18,24% -10,23% -23,52% 17,29% 9,11% 10,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,17% 326,67% 261,54% 142,11% 146,50% 118,88% 78,41% 105,71% 115,91% 115,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...