Visa allt om Daniels Cakievski Bil AB
Visa allt om Daniels Cakievski Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 213 13 329 14 073 14 395 11 752 12 139 6 302 13 013 16 601 7 375
Övrig omsättning 12 8 12 45 100 123 47 6 22 32
Rörelseresultat (EBIT) 671 236 596 1 295 28 614 -83 -256 459 -467
Resultat efter finansnetto 646 223 590 1 283 18 527 -91 -210 501 -474
Årets resultat 355 129 345 730 103 284 -86 -209 457 -344
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 166 199 184 208 199 123 2 3 6
Omsättningstillgångar 6 039 5 232 4 824 5 088 3 538 3 641 2 355 1 164 3 014 896
Tillgångar 6 604 5 398 5 022 5 272 3 745 3 839 2 478 1 166 3 017 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 295 1 941 1 812 1 467 737 634 349 455 664 207
Obeskattade reserver 801 613 559 413 93 141 0 0 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 863 1 285 1 590 2 464 2 150 2 795 1 813 61 2 008 514
Kortfristiga skulder 1 643 1 559 1 062 927 764 269 314 650 345 181
Skulder och eget kapital 6 604 5 398 5 022 5 272 3 745 3 839 2 478 1 166 3 017 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 400 428 368 324 324 291 248 291 252 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 323 232 51 161 224 41 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 214 183 146 200 186 119 92 107 96 123
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 225 13 337 14 085 14 440 11 852 12 262 6 349 13 019 16 623 7 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 404 4 443 7 037 7 198 5 876 6 070 6 302 13 013 16 601 7 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 292 283 347 371 234 348 403 348 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 774 269 629 1 318 51 631 -75 -255 462 -464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,14% -5,29% -2,24% 22,49% -3,19% 92,62% -51,57% -21,61% 125,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% 4,45% 11,87% 24,56% 0,75% 15,99% -3,35% -17,50% 16,84% -51,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 1,80% 4,24% 9,00% 0,24% 5,06% -1,32% -1,57% 3,06% -6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,72% 12,23% 11,89% 16,12% 10,13% 10,60% 7,90% 4,54% 7,42% 6,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,88% 27,56% 26,73% 28,91% 23,60% 27,78% 32,39% 3,95% 16,08% 9,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,21% 44,82% 44,76% 33,60% 21,51% 19,22% 14,08% 39,02% 22,03% 22,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,19% 111,99% 157,16% 138,83% 128,80% 278,44% 449,36% 88,77% 231,59% 185,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...