Visa allt om Åtvidabergs Takvåningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 44 489 50 442 34 439 29 516 28 368 28 123 29 319 37 375 23 423 22 380
Övrig omsättning 437 189 550 203 583 341 112 238 23 399
Rörelseresultat (EBIT) 920 3 009 614 -469 675 117 791 2 852 906 1 642
Resultat efter finansnetto 882 2 917 562 -578 562 18 698 2 746 827 1 257
Årets resultat 70 596 723 37 379 102 611 1 504 525 584
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 733 2 874 3 363 3 532 3 553 3 026 3 028 3 055 3 170 3 251
Omsättningstillgångar 12 758 13 237 8 712 7 062 5 949 7 488 6 989 7 834 6 762 6 047
Tillgångar 15 491 16 111 12 075 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 544 4 473 3 877 3 154 3 117 2 738 2 637 2 026 3 172 2 647
Obeskattade reserver 0 1 218 1 071 1 442 2 079 2 012 2 148 2 294 1 640 1 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 638 2 925 775 875 975 1 075 1 175 1 275 350 650
Kortfristiga skulder 8 310 7 494 6 352 5 123 3 330 4 688 4 057 5 293 4 770 4 477
Skulder och eget kapital 15 491 16 111 12 075 10 594 9 501 10 514 10 017 10 888 9 932 9 298
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - 72 67 67 33 260 921 806 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 6 608 5 984 5 498 5 488 4 685 5 478 3 501 2 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 563 2 327 2 275 2 089 1 962 2 395 1 657 1 590
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 44 926 50 631 34 989 29 719 28 951 28 464 29 431 37 613 23 446 22 779
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 23 20 20 18 18 16 18 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 711 2 193 1 722 1 476 1 576 1 562 1 832 2 076 1 673 1 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 493 473 440 441 430 443 502 451 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 125 3 226 824 -237 916 357 1 022 3 158 1 157 1 892
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,80% 46,47% 16,68% 4,05% 0,87% -4,08% -21,55% 59,57% 4,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,51% 18,70% 5,10% -4,40% 7,17% 1,18% 8,01% 26,27% 8,86% 14,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 5,97% 1,79% -1,58% 2,40% 0,44% 2,74% 7,65% 3,76% 6,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,99% 53,04% 48,52% 48,58% 52,00% 51,41% 49,88% 51,80% 50,07% 47,83%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 11,39% 6,85% 6,57% 9,23% 9,96% 10,00% 6,80% 8,50% 7,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,33% 33,66% 39,03% 40,39% 49,87% 40,14% 42,13% 34,14% 44,11% 40,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,53% 163,81% 115,16% 113,29% 131,89% 116,74% 119,72% 122,97% 123,14% 116,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...