Visa allt om Umeå Montessoriskola AB
Visa allt om Umeå Montessoriskola AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 098 9 741 11 479 10 545 8 876 5 812 5 730 6 926 6 540 5 934
Övrig omsättning 108 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 450 -6 418 513 253 -87 -118 207 345 310
Resultat efter finansnetto 456 -1 420 519 266 -76 -115 241 135 304
Årets resultat 241 -12 204 280 180 -76 -99 231 40 219
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 112 167 86 121 116 73 49 756 777
Omsättningstillgångar 3 287 2 722 2 981 2 611 1 860 1 348 1 353 2 012 968 1 032
Tillgångar 3 352 2 834 3 148 2 697 1 981 1 464 1 427 2 061 1 724 1 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 927 1 686 1 698 1 494 1 214 1 034 1 110 1 209 978 1 038
Obeskattade reserver 459 330 336 201 57 0 0 16 21 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kortfristiga skulder 955 807 1 104 992 700 420 307 826 715 730
Skulder och eget kapital 3 352 2 834 3 148 2 697 1 981 1 464 1 427 2 061 1 724 1 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 443 511 407 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 773 5 382 5 073 3 775 2 477 1 971 2 234 2 161 1 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 781 2 140 1 910 1 442 998 1 040 1 231 1 108 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 9 206 9 741 11 479 10 545 8 876 5 812 5 730 6 926 6 540 5 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 21 19 12 7 7 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 541 547 555 740 830 819 770 727 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 370 365 373 442 507 502 452 424 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 496 49 465 548 293 -58 -90 237 385 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,60% -15,14% 8,86% 18,80% 52,72% 1,43% -17,27% 5,90% 10,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,63% 0,46% 13,41% 19,28% 13,43% -5,12% -8,06% 20,52% 20,07% 17,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 0,13% 3,68% 4,93% 3,00% -1,29% -2,01% 6,11% 5,29% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,16% 93,75%
Rörelsekapital/omsättning 25,63% 19,66% 16,35% 15,35% 13,07% 15,97% 18,25% 17,12% 3,87% 5,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,17% 68,57% 62,26% 61,21% 63,40% 70,63% 77,79% 59,23% 57,61% 58,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 344,19% 337,30% 270,02% 263,21% 265,71% 320,95% 440,72% 243,58% 135,38% 141,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...