Visa allt om Nyman Jansson Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 87 227 65 002 51 960 32 612 22 273 11 803 23 246 30 726 22 184 27 659
Övrig omsättning 637 63 13 80 114 234 66 0 99 80
Rörelseresultat (EBIT) 6 523 5 423 4 838 1 901 839 -291 -104 720 801 1 114
Resultat efter finansnetto 6 518 5 419 4 834 1 901 1 342 97 54 815 813 1 170
Årets resultat 5 151 4 247 2 221 1 104 1 288 72 149 1 196 622 612
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 11 1 478 1 527 1 934 2 022 2 269
Omsättningstillgångar 23 214 17 358 18 573 9 680 8 447 5 532 6 520 8 422 15 558 13 875
Tillgångar 23 214 17 358 18 573 9 681 8 459 7 010 8 047 10 356 17 580 16 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 522 5 872 2 827 1 606 3 002 2 714 3 642 4 492 4 296 4 674
Obeskattade reserver 980 980 980 480 0 311 311 431 1 156 1 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 712 10 506 14 766 7 595 5 456 3 985 4 094 5 433 12 128 10 314
Skulder och eget kapital 23 214 17 358 18 573 9 681 8 459 7 010 8 047 10 356 17 580 16 144
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 414 3 757 3 269 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 319 1 656 1 513 1 490
Utdelning till aktieägare 5 100 3 500 1 200 1 000 2 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 87 864 65 065 51 973 32 692 22 387 12 037 23 312 30 726 22 283 27 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 12 10 8 8 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 815 5 000 4 330 3 261 2 784 1 475 2 583 3 414 2 465 2 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 632 589 593 511 446 517 544 613 543 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 523 5 423 4 839 1 911 860 -274 -82 732 815 1 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,19% 25,10% 59,33% 46,42% 88,71% -49,23% -24,34% 38,51% -19,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,10% 31,24% 26,05% 19,64% 15,88% 1,40% 0,67% 7,87% 4,62% 7,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,48% 8,34% 9,31% 5,83% 6,03% 0,83% 0,23% 2,65% 3,66% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,96% 23,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28,48%
Rörelsekapital/omsättning 9,75% 10,54% 7,33% 6,39% 13,43% 13,11% 10,44% 9,73% 15,46% 12,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,70% 38,23% 19,34% 20,46% 35,49% 42,18% 48,27% 46,62% 29,57% 34,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,79% 165,22% 125,78% 127,45% 154,82% 138,82% 159,26% 155,02% 128,28% 134,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!