Visa allt om Paxess Aktiebolag
Visa allt om Paxess Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 609 2 332 2 513 2 203 1 993 1 868 1 546 1 619 1 671 1 368
Övrig omsättning 5 4 5 45 61 59 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 639 260 525 819 941 820 105 219 563 295
Resultat efter finansnetto 802 221 515 938 903 805 118 228 597 311
Årets resultat 532 82 337 588 465 457 86 166 321 204
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 151 351 351 351 351 351 351 351 0 0
Omsättningstillgångar 2 370 3 755 3 419 3 268 2 696 1 813 1 392 1 192 1 722 1 235
Tillgångar 4 521 4 106 3 770 3 619 3 046 2 164 1 743 1 542 1 722 1 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 225 1 852 1 926 1 739 1 301 979 623 687 671 500
Obeskattade reserver 1 119 959 876 829 629 384 200 200 200 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 176 1 295 967 1 051 1 116 800 920 655 851 685
Skulder och eget kapital 4 521 4 106 3 770 3 619 3 046 2 164 1 743 1 542 1 722 1 235
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 324 324 335 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 903 887 600 528 576 435 331 141 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 535 517 303 228 240 268 197 166 139
Utdelning till aktieägare 150 159 156 150 150 143 100 150 150 150
Omsättning 2 614 2 336 2 518 2 248 2 054 1 927 1 546 1 619 1 671 1 368
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 870 777 838 1 102 664 623 515 540 836 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 484 474 455 254 273 347 296 326 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 639 260 525 819 941 820 105 219 563 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,88% -7,20% 14,07% 10,54% 6,69% 20,83% -4,51% -3,11% 22,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,07% 7,79% 15,41% 25,97% 32,14% 37,89% 6,77% 14,85% 34,79% 25,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,31% 13,72% 23,12% 42,67% 49,12% 43,90% 7,63% 14,14% 35,85% 22,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,34% 88,51% 93,51% 92,24% 94,98% 96,63% 95,28% 97,16% 88,57% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,76% 105,49% 97,57% 100,64% 79,28% 54,23% 30,53% 33,17% 52,12% 40,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,52% 63,32% 69,21% 65,92% 57,93% 58,32% 44,20% 54,11% 47,33% 43,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,53% 289,96% 353,57% 310,94% 241,58% 226,62% 151,30% 181,98% 202,35% 180,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...