Visa allt om Barkfors Fleet AB
Visa allt om Barkfors Fleet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 607 13 504 13 241 15 947 16 951 11 709 11 297 11 499 13 833 10 433
Övrig omsättning 79 - 89 - 78 114 - 62 - -
Rörelseresultat (EBIT) 338 1 793 701 2 786 2 601 1 410 1 251 1 360 2 910 745
Resultat efter finansnetto 297 1 776 710 2 804 2 658 1 457 1 220 1 334 2 993 754
Årets resultat 374 1 284 847 1 744 1 621 1 016 718 865 1 554 385
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 391 503 461 595 571 568 447 422 525 179
Omsättningstillgångar 10 279 9 997 11 254 11 748 11 020 8 922 7 495 8 786 6 737 5 284
Tillgångar 10 670 10 501 11 715 12 343 11 591 9 491 7 942 9 208 7 263 5 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 658 3 984 5 400 5 253 4 210 3 288 2 972 2 954 2 789 1 735
Obeskattade reserver 3 135 3 327 3 205 3 598 3 045 2 607 2 549 2 329 2 188 1 372
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 877 3 190 3 111 3 492 4 336 3 596 2 420 3 925 2 286 2 357
Skulder och eget kapital 10 670 10 501 11 715 12 343 11 591 9 491 7 942 9 208 7 263 5 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 900 900 970 913
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 133 4 747 4 004 4 038 3 324 2 553 2 261 1 814 1 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 011 1 804 1 616 1 538 1 365 1 402 1 238 1 227 993
Utdelning till aktieägare 700 700 700 700 700 700 700 700 700 500
Omsättning 12 686 13 504 13 330 15 947 17 029 11 823 11 297 11 561 13 833 10 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 11 9 9 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 970 1 039 1 103 1 450 1 883 1 301 1 255 1 437 1 729 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 563 561 528 640 548 563 564 537 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 564 2 024 895 3 030 2 820 1 539 1 359 1 489 2 967 810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,64% 1,99% -16,97% -5,92% 44,77% 3,65% -1,76% -16,87% 32,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,19% 17,15% 6,24% 23,03% 23,26% 15,79% 15,93% 14,77% 41,43% 13,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,70% 13,34% 5,52% 17,83% 15,90% 12,80% 11,20% 11,83% 21,75% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,74% 92,87% 85,19% 77,53% 71,03% 78,38% 82,12% 76,55% 80,35% 75,30%
Rörelsekapital/omsättning 50,78% 50,41% 61,50% 51,77% 39,43% 45,49% 44,92% 42,27% 32,18% 28,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,20% 62,65% 67,43% 65,30% 55,68% 54,89% 61,08% 50,72% 60,09% 49,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,64% 313,39% 361,75% 334,74% 254,15% 246,72% 309,71% 219,39% 288,15% 219,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...