Visa allt om BRA Inneklimat Sverige AB
Visa allt om BRA Inneklimat Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 479 1 245 552 1 004 686 521 755 871 1 242 1 507
Övrig omsättning - - - 34 - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 275 326 35 127 115 12 105 95 6 39
Resultat efter finansnetto 275 326 35 127 115 12 105 95 4 39
Årets resultat 139 207 20 71 63 8 77 49 87 9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 9 47 57
Omsättningstillgångar 873 718 436 417 296 289 290 222 507 658
Tillgångar 873 718 436 417 296 289 296 231 554 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 417 210 290 220 196 228 171 422 335
Obeskattade reserver 234 154 94 85 54 25 25 25 0 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 146 132 42 22 68 43 35 132 256
Skulder och eget kapital 873 718 436 417 296 289 296 231 554 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 270 360 300 210 240 258 486 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 695 571 28 174 0 0 79 88 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 218 179 94 168 94 74 110 134 190 169
Utdelning till aktieägare 200 200 0 100 0 0 40 0 300 0
Omsättning 1 479 1 245 552 1 038 686 521 756 871 1 242 1 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 740 623 552 502 686 521 755 871 621 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 376 391 351 404 287 430 579 365 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 275 326 35 127 115 12 108 99 27 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,80% 125,54% -45,02% 46,36% 31,67% -30,99% -13,32% -29,87% -17,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,50% 45,40% 8,03% 30,46% 38,85% 4,15% 35,47% 41,13% 1,08% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,59% 26,18% 6,34% 12,65% 16,76% 2,30% 13,91% 10,91% 0,48% 2,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,62% 98,07% 98,01% 94,02% 93,59% 81,77% 88,34% 95,18% 87,28% 72,73%
Rörelsekapital/omsättning 39,89% 45,94% 55,07% 37,35% 39,94% 42,42% 32,72% 21,47% 30,19% 26,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,80% 74,81% 64,98% 84,57% 87,77% 74,20% 83,25% 81,82% 76,17% 59,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,48% 491,78% 330,30% 992,86% 1 345,45% 425,00% 674,42% 634,29% 384,09% 257,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...