Visa allt om DFM Partner AB
Visa allt om DFM Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 631 742 1 319 617 667 659 622 1 471 5 669 5 685
Övrig omsättning - - 20 - 38 80 18 3 368 297 27
Rörelseresultat (EBIT) 1 045 -50 145 68 -17 -63 -225 1 701 -104 149
Resultat efter finansnetto 1 041 -50 144 68 -17 -54 -224 1 705 -143 96
Årets resultat 755 -1 45 40 0 1 1 1 138 -143 96
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 133 168 46 78 27 124 195 380 641
Omsättningstillgångar 1 422 226 464 264 112 220 417 1 321 562 339
Tillgångar 1 670 359 632 310 190 247 540 1 516 943 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 954 199 199 155 115 114 114 742 -395 -252
Obeskattade reserver 120 53 110 35 18 38 97 327 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
Kortfristiga skulder 597 108 322 120 57 95 330 448 1 339 987
Skulder och eget kapital 1 670 359 632 310 190 247 540 1 516 943 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 210 393 410 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 127 264 106 206 221 67 650 2 038 1 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 77 141 23 57 97 116 448 907 729
Utdelning till aktieägare 750 0 0 0 0 0 0 514 0 0
Omsättning 5 631 742 1 339 617 705 739 640 4 839 5 966 5 712
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 1 1 1 2 2 2 5 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 939 742 1 319 617 334 330 311 294 630 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 224 437 130 134 166 196 327 392 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 121 -15 151 88 9 -50 -183 1 859 129 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 658,89% -43,75% 113,78% -7,50% 1,21% 5,95% -57,72% -74,05% -0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,57% -13,93% 22,94% 21,94% -8,95% -21,86% -41,48% 112,66% -10,60% 15,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,56% -6,74% 10,99% 11,02% -2,55% -8,19% -36,01% 116,11% -1,76% 2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,66% 99,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 15,90% 10,77% 23,34% 8,25% 18,97% 13,99% 59,35% -13,71% -11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,73% 66,95% 45,06% 58,81% 67,51% 57,49% 34,35% 64,84% -41,89% -25,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,19% 209,26% 144,10% 220,00% 196,49% 231,58% 126,36% 294,87% 41,97% 34,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...