Visa allt om Polykemi Holding AB
Visa allt om Polykemi Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 980 270 863 399 766 475 687 444 712 780 912 426 841 441 552 966 677 750 686 768
Övrig omsättning 11 049 7 433 7 596 7 798 5 181 16 051 13 556 953 187 2 651
Rörelseresultat (EBIT) 105 376 57 932 33 201 38 434 28 127 57 345 68 190 42 711 19 006 37 145
Resultat efter finansnetto 105 271 58 347 32 790 38 094 26 722 53 287 64 374 44 208 23 194 35 391
Årets resultat 80 587 43 916 25 579 27 466 22 969 38 398 47 954 32 874 13 035 24 143
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 188 755 165 720 152 884 112 016 117 963 128 468 122 390 125 372 139 212 131 767
Omsättningstillgångar 382 733 311 832 292 240 282 149 251 579 297 190 332 455 217 737 247 991 296 390
Tillgångar 571 488 477 552 445 124 394 165 369 542 425 658 454 845 343 109 387 203 428 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 903 336 043 304 117 280 198 263 615 257 887 231 439 220 557 198 362 192 876
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 33 835 30 741 29 108 27 791 26 512 29 535 25 617 23 489 22 818 22 063
Långfristiga skulder 30 095 20 344 32 890 13 761 13 761 15 910 19 330 20 330 30 955 30 981
Kortfristiga skulder 119 655 90 424 79 009 72 415 65 654 122 326 178 457 78 733 135 068 182 237
Skulder och eget kapital 571 488 477 552 445 124 394 165 369 542 425 658 454 845 343 109 387 203 428 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 6 147 5 085 5 883 4 913 4 934 6 217 5 605 4 435 4 262 3 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 91 912 83 296 79 199 70 741 70 626 75 537 68 564 60 007 61 351 58 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 38 806 34 505 32 120 29 547 28 418 30 032 28 254 25 069 24 983 24 968
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 991 319 870 832 774 071 695 242 717 961 928 477 854 997 553 919 677 937 689 419
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 260 242 236 214 220 235 218 192 195 203
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 770 3 568 3 248 3 212 3 240 3 883 3 860 2 880 3 476 3 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 527 511 507 487 489 482 480 478 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 065 78 318 52 298 54 753 45 191 74 284 84 058 60 943 36 521 53 026
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,54% 12,65% 11,50% -3,55% -21,88% 8,44% 52,17% -18,41% -1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,60% 12,47% 7,63% 9,82% 7,72% 13,53% 15,10% 13,74% 8,17% 10,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,84% 6,89% 4,43% 5,63% 4,00% 6,31% 8,16% 8,53% 4,67% 6,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,00% 33,80% 33,66% 34,48% 37,32% 30,26% 32,49% 44,56% 31,68% 30,27%
Rörelsekapital/omsättning 26,84% 25,64% 27,82% 30,51% 26,08% 19,16% 18,30% 25,14% 16,66% 16,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,88% 70,37% 68,32% 71,09% 71,34% 60,59% 50,88% 64,28% 51,23% 45,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,05% 184,80% 204,25% 219,12% 207,84% 134,28% 117,37% 151,35% 78,09% 79,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -13 -15 -13 -13 0 0 -1 -2 0
Resultat efter finansnetto 24 393 34 100 11 344 15 369 7 347 18 528 18 453 58 453 6 451 11 760
Årets resultat 25 203 34 650 11 994 15 511 7 558 18 703 18 538 58 584 6 935 11 895
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 740 82 740 82 740 82 740 82 740 82 740 82 740 32 740 32 740 32 740
Omsättningstillgångar 42 391 35 125 12 964 16 955 12 951 20 784 17 819 63 096 12 401 16 244
Tillgångar 125 131 117 865 95 704 99 695 95 691 103 524 100 559 95 836 45 141 48 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 255 104 052 81 899 85 903 81 900 89 569 85 368 80 690 30 270 34 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 761 13 761 13 761 13 761 13 761 13 761 14 830 14 830 14 830 14 830
Kortfristiga skulder 115 52 44 31 30 194 361 316 41 41
Skulder och eget kapital 125 131 117 865 95 704 99 695 95 691 103 524 100 559 95 836 45 141 48 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 20 001 30 000 12 498 15 999 12 015 15 816 15 003 15 003 9 306 8 301
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -13 -15 -13 -13 0 0 -1 -2 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,32% 88,28% 85,58% 86,17% 85,59% 86,52% 84,89% 84,20% 67,06% 69,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36 861,74% 67 548,08% 29 463,64% 54 693,55% 43 170,00% 10 713,40% 4 936,01% 19 967,09% 30 246,34% 39 619,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...