Visa allt om Edvardssons Måleri i Västra Frölunda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 44 864 61 673 46 863 61 278 55 499 59 932 51 808 53 850 34 869 31 550
Övrig omsättning 89 270 219 281 472 5 200 92 7 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 520 2 961 3 647 1 903 782 2 138 2 531 2 114 727 831
Resultat efter finansnetto 5 129 3 658 4 272 2 112 1 029 2 375 2 666 2 208 692 769
Årets resultat 4 959 2 986 3 333 1 736 841 2 158 1 544 1 040 314 585
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 404 1 174 1 112 1 159 1 249 1 744 618 521 249 274
Omsättningstillgångar 15 306 12 363 13 918 12 741 11 576 13 540 13 799 10 104 7 478 5 738
Tillgångar 16 709 13 537 15 030 13 899 12 825 15 283 14 416 10 625 7 727 6 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 179 6 220 6 234 4 301 3 965 4 824 3 166 2 222 1 532 1 218
Obeskattade reserver 2 055 2 070 2 070 2 070 2 070 2 061 1 561 911 211 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 475 5 247 6 726 7 528 6 789 8 398 9 689 7 491 5 984 4 794
Skulder och eget kapital 16 709 13 537 15 030 13 899 12 825 15 283 14 416 10 625 7 727 6 012
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 16 794 15 325 13 168 10 507 10 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 6 319 5 361 4 719 3 988 4 026
Utdelning till aktieägare 4 000 2 000 3 000 1 400 1 400 1 700 0 0 0 0
Omsättning 44 953 61 943 47 082 61 559 55 971 59 937 52 008 53 942 34 876 31 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 32 48 53 54 50 50 53 36 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 602 1 927 976 1 156 1 028 1 199 1 036 1 016 969 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 609 385 478 435 468 417 351 411 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 534 2 969 3 681 1 956 854 2 209 2 615 2 180 821 942
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,26% 31,60% -23,52% 10,41% -7,40% 15,68% -3,79% 54,44% 10,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,70% 27,04% 28,45% 15,28% 8,10% 16,29% 18,56% 21,09% 9,46% 13,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,43% 5,94% 9,12% 3,47% 1,87% 4,15% 5,16% 4,16% 2,10% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,48% 47,18% 62,87% 58,90% 56,39% 56,26% 58,22% 57,26% 70,59% 73,50%
Rörelsekapital/omsättning 17,45% 11,54% 15,35% 8,51% 8,63% 8,58% 7,93% 4,85% 4,28% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,56% 57,88% 52,22% 42,56% 43,51% 42,08% 30,41% 27,60% 21,84% 20,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,93% 234,38% 205,55% 167,65% 168,54% 159,55% 140,86% 132,47% 123,08% 117,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...