Visa allt om TINGLACK AB
Visa allt om TINGLACK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 710 1 479 1 319 1 497 471 1 381 1 651 1 576 1 771 3 174
Övrig omsättning 179 319 73 - - - 11 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -144 -59 41 21 -157 70 0 -239 506
Resultat efter finansnetto 3 -152 -59 41 21 -159 71 11 -208 557
Årets resultat 3 -2 16 41 21 -150 52 10 -5 389
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 158 77 35 52 58 57 11 221 68
Omsättningstillgångar 562 616 388 463 343 348 587 1 470 1 228 2 200
Tillgångar 677 774 465 498 395 404 645 1 481 1 449 2 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 180 182 165 125 103 253 1 202 1 191 1 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 10 9 12 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 181 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 377 413 283 333 270 300 381 270 245 470
Skulder och eget kapital 677 774 465 498 395 404 645 1 481 1 449 2 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 224 374
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 955 965 930 923 272 824 826 903 750 789
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 341 329 336 280 105 292 305 319 438 530
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 387
Omsättning 1 889 1 798 1 392 1 497 471 1 381 1 662 1 576 1 772 3 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 570 493 440 499 157 460 550 525 443 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 437 311 288 88 264 315 342 313 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 -82 -28 58 27 -139 83 8 -214 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,62% 12,13% -11,89% 217,83% - -16,35% 4,76% -11,01% -44,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% -18,60% -12,69% 8,23% 5,32% -38,86% 11,16% 0,74% -14,29% 24,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,82% -9,74% -4,47% 2,74% 4,46% -11,37% 4,36% 0,70% -11,69% 17,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,11% 88,30% 91,05% 88,24% 87,47% 88,63% 88,43% 88,20% 88,42% 84,94%
Rörelsekapital/omsättning 10,82% 13,73% 7,96% 8,68% 15,50% 3,48% 12,48% 76,14% 55,51% 54,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,03% 23,26% 39,14% 33,13% 31,65% 25,50% 40,37% 81,61% 82,79% 76,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,63% 114,04% 97,88% 114,11% 96,30% 85,33% 134,12% 511,48% 464,90% 439,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...