Visa allt om Saltsjö-Boo Industrifastigheter AB
Visa allt om Saltsjö-Boo Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 641 17 188 17 608 13 778 15 885 14 530 13 484 15 674 15 440 15 422
Övrig omsättning 186 - - - 75 23 - 95 61 -
Rörelseresultat (EBIT) 43 481 1 140 425 687 783 142 68 45 181
Resultat efter finansnetto 0 441 1 045 293 569 764 124 -2 12 166
Årets resultat 1 30 586 52 174 474 130 57 44 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 748 4 043 4 464 4 678 1 184 1 177 1 083 1 080 1 172
Omsättningstillgångar 393 2 460 4 937 2 691 3 475 3 795 1 997 3 120 3 141 2 240
Tillgångar 393 7 208 8 980 7 156 8 154 4 979 3 174 4 204 4 222 3 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 392 1 137 552 500 1 026 551 421 364 320
Obeskattade reserver 0 1 530 1 130 840 615 285 166 220 300 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 437 2 039 3 122 3 140 736 413 1 173 620 920
Kortfristiga skulder 0 2 850 4 674 2 642 3 899 2 932 2 043 2 390 2 938 1 822
Skulder och eget kapital 393 7 208 8 980 7 156 8 154 4 979 3 174 4 204 4 222 3 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 100 293 175 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 803 1 562 939 1 142 1 146 1 032 1 173 892 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 800 640 518 559 537 605 375 587 684
Utdelning till aktieägare 0 0 650 0 0 700 0 0 0 0
Omsättning 8 827 17 188 17 608 13 778 15 960 14 553 13 484 15 769 15 501 15 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 4 3 4 4 4 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 880 3 438 4 402 4 593 3 971 3 633 3 371 3 135 3 088 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 523 556 495 432 441 469 359 367 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 1 462 1 863 1 142 1 338 1 316 628 498 529 797
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,73% -2,39% 27,80% -13,26% 9,33% 7,76% -13,97% 1,52% 0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,94% 6,67% 12,69% 5,95% 8,43% 15,75% 4,47% 1,62% 1,11% 6,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,50% 2,80% 6,47% 3,09% 4,32% 5,40% 1,05% 0,43% 0,30% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,02% 34,15% 30,14% 28,03% 31,84% 33,30% 29,52% 29,11% 29,95% 29,91%
Rörelsekapital/omsättning 4,55% -2,27% 1,49% 0,36% -2,67% 5,94% -0,34% 4,66% 1,31% 2,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 22,00% 22,48% 16,87% 11,69% 24,83% 21,21% 13,87% 13,74% 16,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 86,32% 105,63% 101,85% 89,13% 129,43% 97,75% 130,54% 106,91% 122,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...