Visa allt om Höörs VVS & Energi AB
Visa allt om Höörs VVS & Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 709 3 297 2 936 2 885 2 695 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286
Övrig omsättning 2 39 - - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 265 22 -19 25 2 -73 47 96 5
Resultat efter finansnetto -15 263 18 -27 17 -10 -80 46 96 5
Årets resultat -17 200 11 -27 7 -13 -15 33 52 0
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 29 58 87 116 0 1 6
Omsättningstillgångar 958 933 732 764 783 681 782 782 613 593
Tillgångar 958 933 732 793 841 768 898 782 615 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 418 218 206 233 227 240 265 232 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 65 69 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 38 108 85 111 261 0 0 47
Kortfristiga skulder 808 503 476 479 522 432 397 453 314 322
Skulder och eget kapital 958 933 732 793 841 768 898 782 615 599
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 325 263 220 325 330 189 320 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 113 680 582 581 631 566 361 232 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 470 431 368 356 386 323 246 255 247
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 3 711 3 336 2 936 2 885 2 701 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 927 824 979 962 898 1 229 764 681 1 156 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 405 477 427 390 450 309 276 408 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 265 51 10 54 31 -44 48 101 10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,50% 12,30% 1,77% 7,05% -26,91% 20,61% 49,56% -11,55% 1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,25% 28,40% 3,01% -2,40% 2,97% 0,26% -8,13% 6,01% 15,77% 1,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,32% 8,04% 0,75% -0,66% 0,93% 0,05% -2,39% 2,30% 4,20% 0,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,05% 66,64% 62,60% 59,13% 57,81% 48,30% 51,98% 57,73% 52,36% 49,83%
Rörelsekapital/omsättning 4,04% 13,04% 8,72% 9,88% 9,68% 6,75% 12,59% 16,10% 12,94% 11,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,76% 44,80% 29,78% 25,98% 27,71% 29,56% 26,73% 40,01% 45,80% 36,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,57% 120,87% 92,23% 101,67% 105,17% 97,92% 137,03% 133,77% 153,50% 113,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...