Visa allt om Idevio AB
Visa allt om Idevio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 6 353 15 158 9 164 7 228 5 916 4 385 6 037 5 615 4 720 3 837
Övrig omsättning 232 1 576 350 437 287 373 1 804 - 203 58
Rörelseresultat (EBIT) 2 114 1 297 1 428 1 111 1 175 -2 706 261 118 180 94
Resultat efter finansnetto 2 112 1 289 1 416 1 089 1 155 -2 722 242 100 198 119
Årets resultat 1 641 996 1 181 1 089 1 155 -2 661 131 70 140 115
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 835 1 205 933 1 111 1 215 1 483 3 616 2 594 2 289 1 991
Omsättningstillgångar 6 819 8 839 7 480 5 782 4 552 2 137 2 995 4 047 3 990 3 204
Tillgångar 7 653 10 044 8 414 6 894 5 767 3 620 6 611 6 641 6 280 5 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 032 4 391 3 996 3 136 2 327 1 172 3 833 3 702 3 632 3 491
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 583 587 594 604 620 636 649 667
Kortfristiga skulder 1 621 5 653 3 835 3 170 2 845 1 844 2 096 2 303 1 999 1 036
Skulder och eget kapital 7 653 10 044 8 414 6 894 5 767 3 620 6 611 6 641 6 280 5 195
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 772 724 680 864 797 650 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 242 - 3 291 1 927 1 581 2 203 2 986 2 465 2 141 1 717
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 853 - 1 287 1 132 915 1 023 1 394 1 162 1 027 916
Utdelning till aktieägare 0 0 671 321 280 0 0 0 0 0
Omsättning 6 585 16 734 9 514 7 665 6 203 4 758 7 841 5 615 4 923 3 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 9 7 6 6 9 11 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 588 1 684 1 309 1 205 986 487 549 624 674 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 1 020 668 651 541 439 484 402 441 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 484 1 758 1 899 1 592 1 720 -229 1 023 728 804 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,09% 65,41% 26,78% 22,18% 34,91% -27,36% 7,52% 18,96% 23,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,65% 13,04% 17,09% 16,19% 20,50% -74,39% 4,10% 1,81% 3,74% 3,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,31% 8,64% 15,69% 15,44% 19,98% -61,41% 4,49% 2,14% 4,98% 4,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,83% 82,70% 84,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,83%
Rörelsekapital/omsättning 81,82% 21,02% 39,78% 36,14% 28,85% 6,68% 14,89% 31,06% 42,18% 56,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,82% 43,72% 47,49% 45,49% 40,35% 32,38% 58,67% 55,74% 57,83% 67,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 420,67% 156,36% 195,05% 182,40% 160,00% 115,89% 142,89% 175,73% 199,60% 309,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...