Visa allt om Stratiteq Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning - 146 612 145 903 138 540 118 532 86 248 87 651 80 849 81 451 70 769
Övrig omsättning - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) - 998 4 035 9 125 9 032 2 792 2 849 4 201 7 109 7 888
Resultat efter finansnetto - 983 3 883 9 096 9 031 2 796 2 853 4 205 7 143 7 890
Årets resultat - 896 2 674 4 742 5 045 1 391 1 413 2 277 3 919 5 522
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 864 1 241 1 750 587 208 217 226 315 324
Omsättningstillgångar - 44 366 46 683 48 214 48 679 29 493 30 245 27 189 23 580 25 769
Tillgångar - 45 230 47 924 49 964 49 266 29 701 30 462 27 415 23 895 26 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 11 516 13 420 15 746 13 584 9 338 8 747 9 035 8 757 8 439
Obeskattade reserver - 8 889 9 289 9 267 6 667 4 267 3 430 2 578 1 578 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 24 825 25 215 24 951 29 014 16 095 18 285 15 803 13 560 17 655
Skulder och eget kapital - 45 230 47 924 49 964 49 266 29 701 30 462 27 415 23 895 26 093
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 3 852 3 260 3 283 2 536 1 972 2 067 0 - 3 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 567 - - - - -
Löner till övriga anställda - 58 956 60 186 54 080 48 669 41 860 41 434 39 286 36 020 28 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 30 704 30 759 28 089 22 948 19 467 19 676 17 709 16 664 13 505
Utdelning till aktieägare - 800 0 5 000 2 580 800 800 1 700 2 000 3 600
Omsättning - 146 612 145 903 138 540 118 532 86 248 87 651 80 849 81 451 70 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 105 112 99 84 76 75 70 68 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 396 1 303 1 399 1 411 1 135 1 169 1 155 1 198 1 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 919 874 900 932 865 878 846 812 821
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 1 375 4 412 9 311 9 128 2 801 2 858 4 319 7 197 8 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 0,49% 5,31% 16,88% 37,43% -1,60% 8,41% -0,74% 15,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 2,21% 8,11% 18,26% 18,34% 9,41% 9,38% 15,39% 29,96% 30,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 0,68% 2,67% 6,59% 7,62% 3,24% 3,26% 5,22% 8,79% 11,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 77,93% 81,51% 82,69% 85,09% 92,48% 92,75% 93,14% 90,89% 92,20%
Rörelsekapital/omsättning - 13,33% 14,71% 16,79% 16,59% 15,53% 13,65% 14,08% 12,30% 11,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 40,79% 43,12% 45,98% 38,13% 42,65% 37,50% 40,29% 41,51% 32,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 178,72% 185,14% 193,23% 167,78% 183,24% 165,41% 172,05% 173,89% 145,96%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...