Visa allt om Knightec Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2004-08
Nettoomsättning 657 634 679 553 43 027
Övrig omsättning 13 860 9 72
Rörelseresultat (EBIT) 29 089 54 806 2 245
Resultat efter finansnetto 28 231 54 122 2 190
Årets resultat 2 876 32 906 1 391
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2004-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 503 53 222 3 860
Omsättningstillgångar 244 739 226 770 12 511
Tillgångar 349 242 279 992 16 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 873 115 722 1 923
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 31 548 17 140 157
Långfristiga skulder 25 000 25 000 2 044
Kortfristiga skulder 141 821 122 130 12 247
Skulder och eget kapital 349 242 279 992 16 371
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2004-08
Löner till styrelse & VD 1 757 1 480 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 339 862 328 408 17 653
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 147 430 145 140 7 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 671 494 679 562 43 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 719 675 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 915 1 007 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 717 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 421 67 216 2 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,23% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,39% 19,62% 13,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,46% 8,08% 5,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,48% 100,00% 83,38%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 15,40% 0,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,20% 41,33% 11,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,57% 185,68% 102,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 548 360 570 365 508 274 163 266 485 782 457 892 419 153 354 059 323 140 308 069
Övrig omsättning 13 754 0 1 3 32 2 150 203 130 132
Rörelseresultat (EBIT) 24 130 48 679 37 102 11 194 41 717 39 034 36 904 21 980 27 613 26 700
Resultat efter finansnetto 23 507 47 935 36 825 11 153 41 640 39 085 36 946 21 991 27 672 26 720
Årets resultat 1 380 23 186 19 163 8 104 31 481 29 388 27 700 29 011 14 144 14 263
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 748 83 043 5 537 5 607 4 414 7 562 9 655 11 489 3 921 4 685
Omsättningstillgångar 169 337 177 083 182 221 149 158 129 765 151 776 123 859 96 417 100 386 97 570
Tillgångar 324 085 260 126 187 758 154 766 134 178 159 338 133 514 107 906 104 307 102 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 376 104 716 91 091 71 928 63 824 87 643 70 255 50 555 36 570 32 510
Obeskattade reserver 15 245 13 919 1 784 311 348 481 533 256 14 707 7 047
Avsättningar (tkr) 23 750 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Kortfristiga skulder 121 714 105 491 94 883 82 527 70 006 71 214 62 726 57 095 53 031 57 698
Skulder och eget kapital 324 085 260 126 187 758 154 766 134 178 159 338 133 514 107 906 104 307 102 255
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 600 600 563 224 2 034 1 725 2 668 2 757 2 758 2 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 288 881 282 575 243 828 77 123 235 814 221 585 199 751 167 247 143 848 125 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 126 435 122 978 108 945 33 993 103 240 94 200 85 019 73 501 63 299 55 701
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 12 000 12 000 8 000 12 000 10 000
Omsättning 562 114 570 365 508 275 163 269 485 814 457 894 419 303 354 262 323 270 308 201
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 617 597 559 506 503 474 413 358 325 298
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 889 955 909 323 966 966 1 015 989 994 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 714 675 242 717 710 726 719 680 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 061 51 031 40 262 12 120 45 076 42 371 40 082 24 201 28 554 26 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% 12,22% 211,32% - 6,09% 9,24% 18,39% 9,57% 4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,46% 18,73% 19,82% 7,23% 31,14% 24,57% 27,70% 20,51% 26,74% 26,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,41% 8,54% 7,32% 6,86% 8,60% 8,55% 8,82% 6,25% 8,63% 8,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 92,12% 92,07% 91,56% 90,84% 100,00% 87,14% 85,19% 81,74%
Rörelsekapital/omsättning 8,68% 12,55% 17,18% 40,81% 12,30% 17,59% 14,58% 11,11% 14,65% 12,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,37% 44,43% 49,26% 46,63% 47,77% 55,24% 52,93% 47,04% 45,45% 36,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,13% 167,87% 192,05% 180,74% 185,36% 213,13% 197,46% 168,87% 189,30% 169,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...