Visa allt om Willhem Malmö 2 AB
Visa allt om Willhem Malmö 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 641 58 891 56 576 56 730 53 807 52 082 50 112 49 248 50 611 45 263
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 429 11 555 5 676 17 743 14 856 11 634 5 590 10 715 16 250 14 415
Resultat efter finansnetto -11 263 2 414 -8 872 539 -14 352 -9 758 -22 214 -6 391 -2 235 -3 083
Årets resultat -8 722 1 945 10 192 450 -4 635 -7 050 -22 262 -6 440 857 -3 105
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 087 348 254 349 186 349 913 350 672 359 278 360 862 364 471 368 549 371 205
Omsättningstillgångar 853 7 307 3 203 2 939 2 224 800 -3 798 2 577 2 996 4 360
Tillgångar 349 940 355 561 352 389 352 852 352 896 360 078 357 064 367 048 371 545 375 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 267 19 989 18 043 7 852 3 207 1 342 1 022 8 585 3 825 2 968
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 107 28 649 28 180 38 725 38 581 48 298 48 375 48 327 48 279 51 370
Långfristiga skulder 297 000 297 000 297 000 297 000 297 000 280 000 0 280 306 286 406 293 269
Kortfristiga skulder 15 566 9 923 9 166 9 275 14 108 30 438 307 666 29 830 33 035 27 958
Skulder och eget kapital 349 940 355 561 352 389 352 852 352 896 360 078 357 064 367 048 371 545 375 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 644 728 239 496 1 338 507 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 255 243 - 189 434 140 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 641 58 891 56 576 56 730 53 807 52 082 50 112 49 248 50 611 45 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 4 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 321 29 446 56 576 28 365 13 452 26 041 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 486 239 343 443 324 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 012 16 439 10 343 22 568 18 799 15 716 9 661 14 793 19 745 17 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,97% 4,09% -0,27% 5,43% 3,31% 3,93% 1,75% -2,69% 11,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,27% 3,25% 1,61% 5,03% 4,21% 3,23% 1,59% 2,93% 4,39% 3,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,30% 19,62% 10,03% 31,28% 27,61% 22,35% 11,31% 21,81% 32,20% 32,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -2,29% 26,50% 16,78% 36,24% 32,31% 25,29% 15,49% 24,30% 34,74% 42,08%
Rörelsekapital/omsättning -24,26% -4,44% -10,54% -11,17% -22,09% -56,91% -621,54% -55,34% -59,35% -52,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,22% 5,62% 5,12% 2,23% 0,91% 0,37% 0,29% 2,34% 1,03% 0,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,48% 73,64% 34,94% 31,69% 15,76% 2,63% -1,23% 8,64% 9,07% 15,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...