Visa allt om Mora Laser Tech AB
Visa allt om Mora Laser Tech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 977 8 458 15 954 8 682 6 701 6 040 7 028 3 239 4 792 5 898
Övrig omsättning - - 3 - 2 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -796 -630 2 436 804 351 426 1 107 -176 -39 80
Resultat efter finansnetto -828 -636 2 345 800 342 398 1 051 -248 -117 7
Årets resultat -243 10 1 367 477 144 197 717 -248 -117 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 1 101 430 280 347 350 377 278 357 146
Omsättningstillgångar 2 385 2 636 4 525 2 848 2 050 1 892 2 136 717 914 914
Tillgångar 2 730 3 737 4 955 3 127 2 397 2 242 2 513 995 1 271 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 870 2 114 2 404 1 337 860 776 579 -138 111 228
Obeskattade reserver 0 585 1 250 665 480 360 234 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 10 108 168 163 247 293 347 140
Kortfristiga skulder 860 1 039 1 292 1 017 888 945 1 453 840 813 693
Skulder och eget kapital 2 730 3 737 4 955 3 127 2 397 2 242 2 513 995 1 271 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 326 300 300 257
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 482 2 029 1 352 1 116 1 334 873 58 59 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 587 796 583 507 549 464 171 221 166
Utdelning till aktieägare 0 0 300 30 0 60 0 0 0 0
Omsättning 6 977 8 458 15 957 8 682 6 703 6 042 7 028 3 239 4 792 5 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 4 3 4 4 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 744 1 692 2 659 2 171 2 234 1 510 1 757 3 239 4 792 5 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 442 474 494 557 490 421 537 587 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -639 -453 2 571 905 449 524 1 181 -98 19 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,51% -46,99% 83,76% 29,56% 10,94% -14,06% 116,98% -32,41% -18,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,16% -16,86% 49,18% 25,71% 14,69% 19,00% 44,05% -17,69% -2,99% 7,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,41% -7,45% 15,28% 9,26% 5,25% 7,05% 15,75% -5,43% -0,79% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,36% 53,28% 51,16% 51,35% 56,93% 60,89% 59,38% 57,09% 55,93% 50,24%
Rörelsekapital/omsättning 21,86% 18,88% 20,26% 21,09% 17,34% 15,68% 9,72% -3,80% 2,11% 3,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,50% 68,78% 68,19% 59,34% 50,64% 46,45% 29,90% -13,87% 8,73% 21,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,05% 187,58% 296,05% 223,50% 150,45% 156,51% 139,23% 59,40% 75,52% 103,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...