Visa allt om GAEU Consulting AB
Visa allt om GAEU Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 525 18 126 11 716 8 084 8 014 9 000 8 606 7 406 11 151 6 268
Övrig omsättning 25 1 1 - - - 95 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 128 1 383 609 964 779 93 1 257 722 1 007 886
Resultat efter finansnetto 3 232 1 586 747 1 105 818 102 1 564 1 541 381 1 126
Årets resultat 3 089 1 405 389 327 558 58 88 1 173 775 589
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 58 72 15 20 34 58 82 112 131
Omsättningstillgångar 10 500 7 515 6 604 5 618 4 665 5 282 4 018 6 678 7 517 5 188
Tillgångar 10 544 7 573 6 676 5 633 4 685 5 317 4 076 6 760 7 629 5 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 120 2 944 1 539 1 150 824 266 208 2 673 1 499 1 225
Obeskattade reserver 0 731 986 1 560 1 690 1 656 1 656 1 757 1 590 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 424 3 897 4 150 2 923 2 172 3 395 2 212 2 331 4 540 3 269
Skulder och eget kapital 10 544 7 573 6 676 5 633 4 685 5 317 4 076 6 760 7 629 5 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 787 683 578 494 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 4 289 3 164 2 219 2 831 3 263 2 692 2 409 2 545 1 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 114 1 282 797 922 1 193 1 063 926 1 038 824
Utdelning till aktieägare 3 400 1 914 0 0 0 0 0 2 552 0 500
Omsättning 20 550 18 127 11 717 8 084 8 014 9 000 8 701 7 411 11 151 6 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 5 8 11 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 105 2 589 1 674 1 617 1 002 818 956 926 1 394 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 300 936 668 632 494 535 514 522 525 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 142 1 397 623 969 793 116 1 281 763 1 047 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,24% 54,71% 44,93% 0,87% -10,96% 4,58% 16,20% -33,58% 77,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,65% 22,04% 11,20% 19,69% 17,48% 1,92% 38,64% 22,86% 15,10% 21,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,75% 9,21% 6,38% 13,72% 10,22% 1,13% 18,30% 20,86% 10,33% 18,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,81% 94,07%
Rörelsekapital/omsättning 19,86% 19,96% 20,95% 33,34% 31,11% 20,97% 20,99% 58,70% 26,70% 30,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,07% 46,40% 34,57% 42,02% 44,17% 27,96% 35,05% 58,70% 34,65% 34,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,45% 192,84% 159,13% 192,20% 214,78% 155,58% 181,65% 286,49% 165,57% 158,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...