Visa allt om Creative Experiences Terry Evans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 214 3 594 3 883 4 310 4 559 4 856 4 446 4 408 4 034 4 507
Övrig omsättning 0 0 3 42 89 81 55 93 109 81
Rörelseresultat (EBIT) -408 -332 -520 -221 262 618 3 295 52 323
Resultat efter finansnetto -425 -355 -542 -244 211 621 9 312 54 326
Årets resultat -425 -355 -203 18 88 348 22 168 44 170
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 230 331 152 174 251 226 226 155 191 230
Omsättningstillgångar 623 1 379 1 572 2 206 2 454 2 249 1 987 1 925 1 654 1 549
Tillgångar 1 853 1 711 1 724 2 380 2 704 2 474 2 212 2 080 1 845 1 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 633 988 1 191 1 173 1 085 738 716 548 504
Obeskattade reserver 0 0 0 339 451 405 305 356 276 289
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0
Långfristiga skulder 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 314 1 078 736 850 980 884 1 070 1 008 1 021 986
Skulder och eget kapital 1 853 1 711 1 724 2 380 2 704 2 474 2 212 2 080 1 845 1 779
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 282 1 167 1 291 1 246 1 202 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 360 317 529 500 422 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 214 3 594 3 886 4 352 4 648 4 937 4 501 4 501 4 143 4 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 4 4 4 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 702 719 971 1 078 1 140 1 619 1 112 1 102 1 009 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 402 428 442 419 510 465 447 416 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -334 -332 -520 -221 262 618 32 331 91 363
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,25% -7,44% -9,91% -5,46% -6,12% 9,22% 0,86% 9,27% -10,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,02% -20,75% -30,16% -8,45% 9,69% 25,10% 0,41% 14,95% 2,93% 18,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,68% -9,88% -13,39% -4,66% 5,75% 12,79% 0,20% 7,06% 1,34% 7,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,62% 65,53% 52,38% 53,99% 55,91% 57,45% 56,88% 59,60% 55,75% 54,07%
Rörelsekapital/omsättning -16,40% 8,38% 21,53% 31,46% 32,33% 28,11% 20,63% 20,80% 15,69% 12,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,23% 37,00% 57,31% 61,15% 56,39% 56,62% 44,12% 47,04% 40,73% 40,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,53% 122,36% 204,76% 255,88% 247,45% 250,34% 180,00% 187,30% 155,93% 149,39%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...