Visa allt om M-Ringen i Uppsala AB
Visa allt om M-Ringen i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 523 4 850 6 239 7 259 9 142 7 818 8 019 7 724 2 677 1 360
Övrig omsättning 6 341 446 192 212 116 73 40 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 233 -78 187 141 1 078 -35 -10 409 -1 354 9
Resultat efter finansnetto 213 -94 177 132 1 087 7 2 386 546 0
Årets resultat 128 -94 136 67 1 008 7 2 386 546 0
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 111 151 192 118 463 728 828 1 061 28
Omsättningstillgångar 1 167 1 372 1 207 2 064 4 545 4 205 2 800 3 661 1 909 371
Tillgångar 1 306 1 483 1 358 2 256 4 663 4 668 3 528 4 489 2 970 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 109 353 217 1 149 1 041 1 434 1 832 1 846 100
Obeskattade reserver 66 13 13 22 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 406 0 0 0 0 0 0 0 138
Kortfristiga skulder 1 003 956 992 2 017 3 514 3 627 2 094 2 657 1 124 162
Skulder och eget kapital 1 306 1 483 1 358 2 256 4 663 4 668 3 528 4 489 2 970 399
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 84 168 54 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 743 2 331 2 851 3 040 2 421 2 459 2 050 837 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 549 745 892 932 740 750 667 248 10
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 1 000 0 400 400 400 0
Omsättning 2 529 5 191 6 685 7 451 9 354 7 934 8 092 7 764 2 699 1 360
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 6 7 9 10 11 14 14 8 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 262 808 891 807 914 711 573 552 335 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 279 396 452 440 412 322 250 215 147 114
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 282 -38 228 264 1 343 230 248 643 -1 227 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,98% -22,26% -14,05% -20,60% 16,94% -2,51% 3,82% 188,53% 96,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,92% -5,26% 13,92% 6,38% 23,61% 0,17% 0,06% 9,13% 19,06% 2,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% -1,61% 3,03% 1,98% 12,04% 0,10% 0,02% 5,31% 21,14% 0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,50% 8,58% 3,45% 0,65% 11,28% 7,39% 8,80% 13,00% 29,32% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,09% 8,03% 26,74% 10,38% 24,64% 22,30% 40,65% 40,81% 62,15% 25,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,35% 143,51% 121,67% 102,33% 129,34% 115,94% 133,72% 137,79% 169,84% 229,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...