Visa allt om Maskin Entreprenad Bert Andersson AB
Visa allt om Maskin Entreprenad Bert Andersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 360 3 515 3 211 3 075 2 720 4 233 3 776 2 897 2 772 2 837
Övrig omsättning 980 38 338 - 236 117 300 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 117 514 390 73 -322 723 898 137 130 118
Resultat efter finansnetto 1 079 465 312 -11 -445 642 862 93 52 42
Årets resultat 216 195 125 107 -10 110 42 64 97 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 559 4 104 4 619 3 793 4 270 4 415 3 441 1 673 1 749 1 747
Omsättningstillgångar 1 477 683 493 761 1 094 1 853 1 666 985 975 843
Tillgångar 7 037 4 788 5 112 4 554 5 365 6 269 5 107 2 659 2 724 2 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 569 1 352 1 158 1 033 926 936 826 798 735 637
Obeskattade reserver 2 066 1 266 1 055 905 1 055 1 490 1 000 198 194 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 789 919 1 310 1 227 1 483 1 948 1 343 306 551 557
Kortfristiga skulder 1 613 1 250 1 589 1 390 1 901 1 895 1 937 1 357 1 245 1 117
Skulder och eget kapital 7 037 4 788 5 112 4 554 5 365 6 269 5 107 2 659 2 724 2 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 385 300 300 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 793 770 761 778 852 410 485 441 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 342 318 332 336 381 379 378 363 329
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Omsättning 4 340 3 553 3 549 3 075 2 956 4 350 4 076 2 897 2 772 2 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 680 1 758 1 606 1 538 907 1 411 1 259 966 924 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 578 548 551 377 423 397 400 377 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 743 1 082 923 623 318 1 256 1 138 621 705 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,41% 9,47% 4,42% 13,05% -35,74% 12,10% 30,34% 4,51% -2,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,89% 10,80% 7,73% 1,71% -5,83% 11,69% 17,66% 5,27% 5,36% 5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,27% 14,71% 12,30% 2,54% -11,51% 17,32% 23,89% 4,83% 5,27% 4,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,45% 75,22% 68,67% 76,88% 86,07% 83,06% 82,92% 91,61% 100,00% 94,85%
Rörelsekapital/omsättning -4,05% -16,13% -34,13% -20,46% -29,67% -0,99% -7,18% -12,84% -9,74% -9,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,20% 48,86% 38,75% 38,18% 31,75% 32,45% 30,61% 35,50% 32,11% 32,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,57% 54,64% 27,69% 51,44% 54,87% 96,78% 84,46% 70,82% 77,03% 75,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...