Visa allt om EVRY One Infrapartner Huskvarna AB
Visa allt om EVRY One Infrapartner Huskvarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 955 41 490 40 768 43 549 51 833 40 675 39 316 11 827 4 074 3 143
Övrig omsättning - 1 - - 2 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 282 3 524 3 114 3 958 5 783 3 020 2 215 1 268 2 203 -140
Resultat efter finansnetto 4 284 3 551 3 140 4 039 5 772 3 009 2 203 1 313 2 202 -133
Årets resultat 958 92 80 18 87 220 205 129 1 687 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 25 105 268 423 257 145 0 34
Omsättningstillgångar 14 468 8 143 9 332 11 373 13 619 9 446 11 625 8 544 1 826 269
Tillgångar 14 468 8 143 9 357 11 478 13 887 9 868 11 882 8 689 1 826 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 074 1 616 1 524 2 045 2 027 1 940 1 720 1 515 1 386 -301
Obeskattade reserver 0 -17 -54 -66 -50 22 27 126 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Kortfristiga skulder 12 394 6 544 7 887 9 499 11 910 7 906 10 134 7 048 441 388
Skulder och eget kapital 14 468 8 143 9 357 11 478 13 887 9 868 11 882 8 689 1 826 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 786 687 593 165 165 827
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 740 9 011 9 326 9 869 9 587 7 752 7 750 1 805 767 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 206 3 952 4 049 4 291 4 478 3 585 3 355 894 441 619
Utdelning till aktieägare 1 900 500 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 955 41 491 40 768 43 549 51 835 40 675 39 321 11 827 4 074 3 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 24 23 23 20 22 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 215 1 804 1 699 1 893 2 254 2 034 1 787 2 365 1 358 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 555 576 627 683 621 552 604 466 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 282 3 548 3 194 4 121 5 993 3 184 2 296 1 275 2 213 -122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,81% 1,77% -6,39% -15,98% 27,43% 3,46% 232,43% 190,30% 29,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,71% 43,68% 33,65% 35,26% 41,65% 30,60% 18,67% 15,13% 121,03% -42,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,43% 8,57% 7,72% 9,29% 11,16% 7,42% 5,64% 11,12% 54,25% -4,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,86%
Rörelsekapital/omsättning 4,07% 3,85% 3,54% 4,30% 3,30% 3,79% 3,79% 12,65% 34,00% -3,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,34% 19,68% 15,84% 17,39% 14,33% 19,82% 14,64% 18,48% 75,90% -99,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,73% 124,43% 118,32% 119,73% 114,06% 119,12% 107,67% 120,96% 414,06% 69,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...