Visa allt om Hörbys JM Entreprenad AB
Visa allt om Hörbys JM Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 45 771 21 045 38 900 33 037 31 375 34 782 39 971 36 035 22 198 19 106
Övrig omsättning 6 084 204 338 - 2 405 242 1 920 383 118 107
Rörelseresultat (EBIT) 15 050 5 699 7 043 7 099 7 632 7 947 11 682 10 624 5 233 5 488
Resultat efter finansnetto 14 875 7 778 7 194 7 501 8 074 8 299 11 857 10 686 5 298 5 536
Årets resultat 6 986 6 359 15 391 8 103 4 447 5 520 5 698 5 904 2 701 2 725
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 821 4 908 39 187 38 000 35 337 32 819 28 997 18 762 12 096 11 962
Omsättningstillgångar 20 597 16 977 14 391 9 085 9 335 8 659 15 113 12 419 9 039 5 178
Tillgångar 37 418 21 885 53 578 47 085 44 672 41 478 44 110 31 181 21 134 17 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 107 12 486 41 302 29 261 23 658 21 811 18 691 14 708 9 941 7 332
Obeskattade reserver 5 900 0 0 12 607 15 562 13 581 12 827 8 770 6 119 4 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 942 30 3 203 636 1 099 1 081 54 1 045 288 335
Kortfristiga skulder 11 469 9 369 9 073 4 581 4 352 5 005 12 538 6 658 4 786 4 832
Skulder och eget kapital 37 418 21 885 53 578 47 085 44 672 41 478 44 110 31 181 21 134 17 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 668 736 609 565 728 799 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 9 919 3 930 7 561 6 434 5 561 6 512 6 035 5 593 3 544 2 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 255 1 790 2 651 2 055 1 774 2 127 2 102 1 831 1 498 1 061
Utdelning till aktieägare 4 000 12 366 0 3 350 2 500 2 600 2 400 1 715 1 137 92
Omsättning 51 855 21 249 39 238 33 037 33 780 35 024 41 891 36 418 22 316 19 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 18 18 16 14 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 051 1 403 2 593 2 202 1 743 1 932 2 498 2 574 2 220 2 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 981 394 698 636 468 535 567 605 605 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 334 6 936 12 361 12 817 13 729 14 190 17 377 14 912 8 748 8 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 117,49% - 17,75% 5,30% -9,80% -12,98% 10,92% 62,33% 16,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,29% 35,59% 13,49% 16,07% 18,18% 20,01% 26,88% 34,41% 25,43% 32,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,94% 37,01% 18,58% 22,91% 25,88% 23,86% 29,66% 29,77% 24,21% 29,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,72% 64,56% 63,29% 72,68% 68,74% 74,33% 66,90% 68,21% 75,00% 71,18%
Rörelsekapital/omsättning 19,94% 36,15% 13,67% 13,63% 15,88% 10,51% 6,44% 15,99% 19,16% 1,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,29% 57,05% 77,09% 83,03% 78,63% 76,72% 63,81% 67,90% 67,88% 62,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,59% 181,20% 158,61% 190,85% 210,66% 164,92% 102,02% 171,72% 162,52% 80,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...