Visa allt om Eva Thuresson Mat & Dryck AB
Visa allt om Eva Thuresson Mat & Dryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 818 4 705 4 115 3 554 4 672 4 726 4 712 4 196 4 673 3 730
Övrig omsättning - 12 22 100 173 65 6 3 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 115 133 128 -160 205 48 163 232 -42 -8
Resultat efter finansnetto 88 116 128 -158 215 47 159 225 -47 -11
Årets resultat 97 114 81 1 148 15 55 49 18 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 919 2 013 442 514 507 592 565 420 459 467
Omsättningstillgångar 855 1 241 1 444 1 182 1 415 1 232 1 261 1 173 1 188 1 087
Tillgångar 2 773 3 254 1 886 1 697 1 922 1 824 1 826 1 593 1 647 1 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 165 1 068 954 873 873 725 710 669 620 603
Obeskattade reserver 161 199 230 207 369 356 331 249 93 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 849 0 0 0 0 20 60 124 140
Kortfristiga skulder 691 1 138 701 616 680 743 765 614 810 646
Skulder och eget kapital 2 773 3 254 1 886 1 697 1 922 1 824 1 826 1 593 1 647 1 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 216 216 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 491 1 164 1 265 1 390 1 510 1 209 856 1 051 743
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 541 408 413 481 498 423 364 426 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Omsättning 4 818 4 717 4 137 3 654 4 845 4 791 4 718 4 199 4 696 3 730
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 6 7 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 784 823 711 779 675 785 839 935 933
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 323 316 341 317 289 310 287 340 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 243 200 -84 290 126 233 305 45 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,40% 14,34% 15,79% -23,93% -1,14% 0,30% 12,30% -10,21% 25,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,15% 4,09% 6,79% -9,31% 11,24% 2,74% 8,98% 14,56% -2,06% -0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 2,83% 3,11% -4,45% 4,62% 1,06% 3,48% 5,53% -0,73% -0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,20% 70,44% 71,23% 71,22% 69,35% 71,07% 67,91% 68,30% 66,94% 70,16%
Rörelsekapital/omsättning 3,40% 2,19% 18,06% 15,93% 15,73% 10,35% 10,53% 13,32% 8,09% 11,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,54% 37,59% 60,10% 60,96% 59,57% 54,13% 52,24% 53,52% 41,71% 46,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,49% 92,09% 186,45% 170,94% 193,53% 151,01% 153,59% 175,24% 134,44% 151,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...