Visa allt om Irving Invest AB
Visa allt om Irving Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 353 652 458 673 809 652 591 1 075 1 135 1 366
Övrig omsättning - - - - - 100 - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) -309 139 -465 -239 149 36 135 419 543 845
Resultat efter finansnetto -97 344 884 107 370 243 -39 523 721 992
Årets resultat -37 280 619 202 263 133 -155 289 402 544
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 415 4 533 2 766 3 365 3 737 3 540 3 666 3 818 4 756 3 981
Omsättningstillgångar 2 926 2 090 3 729 2 567 2 311 2 404 2 185 2 542 1 296 1 449
Tillgångar 6 341 6 623 6 495 5 932 6 048 5 944 5 851 6 360 6 052 5 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 620 5 817 5 696 5 252 5 200 5 077 5 064 5 339 5 170 4 868
Obeskattade reserver 630 690 705 615 770 760 700 640 510 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 116 94 65 78 107 87 381 372 222
Skulder och eget kapital 6 341 6 623 6 495 5 932 6 048 5 944 5 851 6 360 6 052 5 430
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 238 348 278 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 360 710 670 420 420 12 116 31 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 18 22 35 13 14 7 22 13 35
Utdelning till aktieägare 665 160 159 175 150 140 120 120 120 100
Omsättning 353 652 458 673 809 752 591 1 075 1 135 1 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 177 326 229 337 405 326 296 538 568 1 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 281 198 379 364 228 233 137 254 173 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -300 152 -462 -237 151 138 219 470 617 1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,86% 42,36% -31,95% -16,81% 24,08% 10,32% -45,02% -5,29% -16,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,53% 5,19% 13,61% 1,80% 6,12% 4,09% 4,46% 8,22% 11,91% 18,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,48% 52,76% 193,01% 15,90% 45,74% 37,27% 44,16% 48,65% 63,52% 72,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 803,12% 302,76% 793,67% 371,77% 276,02% 352,30% 354,99% 201,02% 81,41% 89,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,38% 95,96% 96,16% 96,62% 95,36% 94,84% 95,37% 91,36% 91,49% 94,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 215,38% 1 801,72% 3 967,02% 3 949,23% 2 962,82% 2 246,73% 2 511,49% 667,19% 348,39% 652,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...