Visa allt om Roxtec AB
Visa allt om Roxtec AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 1 674 838 1 749 041 1 774 966 1 828 371 1 518 193 1 173 921 1 103 559 927 384 915 203 933 570
Övrig omsättning 7 637 15 581 8 237 37 477 9 620 9 070 15 834 12 982 2 294 31 199
Rörelseresultat (EBIT) 343 783 425 915 462 388 547 804 402 497 245 863 240 042 179 834 214 948 196 288
Resultat efter finansnetto 339 758 421 182 454 530 551 576 396 152 244 182 236 485 175 050 208 760 193 029
Årets resultat 253 279 310 295 334 820 401 335 288 630 166 127 161 401 116 254 143 357 134 779
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 619 918 435 049 502 407 487 385 508 417 510 046 330 303 301 958 226 616 180 249
Omsättningstillgångar 859 149 1 265 878 1 233 312 923 726 677 290 577 521 598 521 447 319 459 496 396 153
Tillgångar 1 479 067 1 700 927 1 735 719 1 411 111 1 185 707 1 087 566 928 824 749 277 686 112 576 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 340 995 035 922 461 851 950 781 492 703 514 461 980 439 250 372 371 282 265
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 15 399 15 915 18 155 15 335
Avsättningar (tkr) 17 787 3 361 18 006 10 692 2 781 11 327 11 289 9 439 9 350 9 030
Långfristiga skulder 11 818 347 473 405 688 153 133 113 690 120 628 135 746 115 321 60 999 24 365
Kortfristiga skulder 771 122 355 058 389 564 395 336 287 744 252 097 304 410 169 352 225 237 245 407
Skulder och eget kapital 1 479 067 1 700 927 1 735 719 1 411 111 1 185 707 1 087 566 928 824 749 277 686 112 576 402
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 63 144 64 049 47 553 41 328 0 - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 5 495 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 351 228 328 461 310 659 304 642 283 862 235 052 215 848 185 738 167 751 164 151
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 110 081 100 667 97 326 82 369 76 332 64 620 58 849 52 004 50 967 46 904
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 682 475 1 764 622 1 783 203 1 865 848 1 527 813 1 182 991 1 119 393 940 366 917 497 964 769
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 759 750 719 681 635 582 541 510 479 439
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 207 2 332 2 469 2 685 2 391 2 017 2 040 1 818 1 911 2 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 691 658 634 629 567 515 508 466 457 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 343 783 498 523 532 315 618 073 466 932 297 746 282 237 213 576 244 409 220 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,24% -1,46% -2,92% 20,43% 29,33% 6,38% 19,00% 1,33% -1,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,98% 25,18% 26,70% 39,45% 34,04% 22,80% 26,08% 24,53% 31,46% 36,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,18% 24,49% 26,11% 30,45% 26,59% 21,13% 21,95% 19,82% 23,58% 22,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,41% 68,05% 66,65% 66,38% 64,81% 63,41% 63,81% 63,94% 63,07% 56,70%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 52,08% 47,54% 28,90% 25,66% 27,72% 26,65% 29,97% 25,60% 16,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,86% 58,50% 53,15% 60,37% 65,91% 64,69% 49,74% 58,62% 54,27% 48,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,19% 316,55% 279,74% 195,14% 178,35% 174,85% 159,66% 200,77% 166,81% 126,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 194 063 203 274 204 525 207 876 172 825 131 126 124 228 104 738 102 662 105 290
Övrig omsättning 340 387 23 411 7 191 8 181 4 957 14 208 11 240 3 996
Rörelseresultat (EBIT) 160 093 172 645 182 479 180 925 150 698 109 388 88 255 63 374 74 377 31 824
Resultat efter finansnetto 244 557 216 257 301 171 366 934 208 599 202 471 112 873 92 305 93 318 38 807
Årets resultat 72 100 42 564 143 440 188 072 174 297 172 956 86 309 75 046 71 024 27 320
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 766 471 775 410 802 895 648 364 552 323 535 593 228 184 162 772 120 546 115 620
Omsättningstillgångar 492 094 817 769 795 879 439 180 296 308 270 946 321 139 221 271 276 304 275 048
Tillgångar 1 258 565 1 593 179 1 598 774 1 087 544 848 631 806 539 549 323 384 043 396 850 390 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 644 1 128 481 1 085 917 942 477 754 405 680 242 357 583 332 791 267 291 193 128
Obeskattade reserver 8 128 9 128 10 471 11 531 12 701 13 645 12 975 11 435 12 300 10 450
Avsättningar (tkr) 0 2 627 16 923 9 410 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 337 278 396 819 36 928 0 0 0 0 1 546 8 828
Kortfristiga skulder 583 793 115 665 88 644 87 198 81 525 112 652 178 765 39 817 115 713 178 262
Skulder och eget kapital 1 258 565 1 593 179 1 598 774 1 087 544 848 631 806 539 549 323 384 043 396 850 390 668
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 499 3 477 2 833 748 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 124 304 1 420 1 192 364 479
Utdelning till aktieägare 0 533 937 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 194 403 203 661 204 548 208 287 180 016 139 307 129 185 118 946 113 902 109 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 124 228 104 738 102 662 52 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 4 897 4 025 1 112 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 093 176 456 186 358 184 983 154 885 113 291 91 621 67 185 77 824 34 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,53% -0,61% -1,61% 20,28% 31,80% 5,55% 18,61% 2,02% -2,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,79% 14,35% 21,37% 36,28% 24,59% 25,51% 20,55% 24,44% 23,58% 10,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 134,80% 112,45% 167,09% 189,78% 120,74% 156,91% 90,86% 89,60% 91,15% 38,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -47,25% 345,40% 345,79% 169,32% 124,28% 120,72% 114,61% 173,25% 156,43% 91,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,47% 71,28% 68,43% 87,49% 90,06% 85,59% 66,84% 88,85% 69,64% 51,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,29% 707,02% 897,84% 503,66% 363,46% 240,52% 179,64% 555,72% 238,78% 154,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...