Visa allt om KAJAK Konsult AB
Visa allt om KAJAK Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 210 690 708 686 716 730 596 689 837 663
Övrig omsättning - - 34 - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 362 283 314 181 249 82 114 137 327
Resultat efter finansnetto -390 363 283 314 183 251 236 156 109 359
Årets resultat -402 314 219 172 133 136 206 80 59 267
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 838 1 279 1 279 829 829 829 900 611 619 760
Omsättningstillgångar 446 623 423 882 541 627 622 713 681 645
Tillgångar 1 285 1 902 1 702 1 711 1 370 1 456 1 522 1 324 1 300 1 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 971 1 472 1 258 1 038 966 933 897 791 811 752
Obeskattade reserver 143 143 184 184 105 105 41 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 287 260 489 299 418 584 492 490 654
Skulder och eget kapital 1 285 1 902 1 702 1 711 1 370 1 456 1 522 1 324 1 300 1 406
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 199 264 267 377 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 97 176 122 258 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 18 72 111 93 136 118 129 135 163 74
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 100 100 100 100 100 0
Omsättning 210 690 742 686 716 742 596 689 837 663
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 690 708 686 716 730 596 689 837 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 169 287 215 393 317 393 402 544 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 362 283 314 181 249 84 122 149 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,57% -2,54% 3,21% -4,19% -1,92% 22,48% -13,50% -17,68% 26,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% 19,03% 16,63% 18,41% 13,36% 17,31% 15,57% 11,93% 13,31% 25,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,29% 52,46% 39,97% 45,92% 25,56% 34,52% 39,77% 22,93% 20,67% 54,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,08% 99,50% 98,98% 99,40% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,48% 48,70% 23,02% 57,29% 33,80% 28,63% 6,38% 32,08% 22,82% -1,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,24% 83,26% 82,35% 68,59% 76,16% 69,39% 60,92% 61,97% 62,38% 53,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,30% 217,07% 162,69% 180,37% 180,94% 150,00% 106,51% 144,92% 138,98% 98,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...