Visa allt om Stenhamra Entreprenad & Transport AB
Visa allt om Stenhamra Entreprenad & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 197 7 253 6 988 6 882 5 329 2 710 2 573 2 183 2 318 2 191
Övrig omsättning 6 25 315 23 81 23 77 155 29 66
Rörelseresultat (EBIT) 1 090 822 625 443 731 274 1 285 244 236
Resultat efter finansnetto 980 691 509 270 594 259 -16 241 184 163
Årets resultat 413 286 120 73 140 124 128 397 6 83
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 810 4 956 5 856 3 750 4 315 301 82 5 1 485 1 750
Omsättningstillgångar 1 836 1 300 1 630 1 220 1 365 1 028 1 124 1 146 452 537
Tillgångar 8 646 6 256 7 485 4 970 5 680 1 329 1 206 1 150 1 937 2 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 728 615 479 359 446 433 436 557 160 245
Obeskattade reserver 1 768 1 327 1 007 657 487 87 0 193 502 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 286 2 172 3 344 2 090 2 969 72 269 90 345 699
Kortfristiga skulder 2 863 2 142 2 655 1 864 1 778 738 502 310 930 661
Skulder och eget kapital 8 646 6 256 7 485 4 970 5 680 1 329 1 206 1 150 1 937 2 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 362 559 593 606 591
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 747 1 854 1 868 1 189 53 29 15 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 708 696 604 420 197 266 290 281 262
Utdelning till aktieägare 300 300 150 0 160 127 127 250 0 91
Omsättning 9 203 7 278 7 303 6 905 5 410 2 733 2 650 2 338 2 347 2 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 4 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 150 1 036 998 983 1 332 1 355 1 287 1 092 1 159 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 356 367 357 409 312 441 457 452 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 191 1 695 1 240 1 001 1 057 332 10 484 509 491
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,80% 3,79% 1,54% 29,14% 96,64% 5,32% 17,87% -5,82% 5,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,61% 13,14% 8,35% 8,91% 12,87% 20,69% 0,08% 24,78% 12,75% 10,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,85% 11,33% 8,94% 6,44% 13,72% 10,15% 0,04% 13,06% 10,66% 10,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,09% 68,50% 62,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,17% -11,61% -14,67% -9,36% -7,75% 10,70% 24,17% 38,30% -20,62% -5,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,37% 26,38% 16,89% 17,53% 14,17% 37,41% 36,15% 60,80% 26,92% 32,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,13% 60,69% 61,39% 65,45% 76,77% 139,30% 223,90% 369,68% 48,60% 81,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...